γ.
α. Columba palumbus (Φάσα)
41
εκ. Συνήθης μόνιμος κάτοικος. Όταν στις βόρειες χώρες είναι βαρυχειμωνιά,
αρκετά πουλιά του είδους έρχονται να ξεχειμωνιάσουν στην Κύπρο.
β. Straptopelia turtur (Τρυγόνι)
28
εκ. Πολύ συνήθης περαστικός επισκέπτης κατά την περίοδο της μετανάστευσης,
Αρκετά όμως ζευγάρια, μένουν και αναπαράγονται στην Κύπρο.
γ. Columba livia (Αρκοπέζουνο)
33
εκ. Συνήθης μόνιμος κάτοικος από τον οποίον προέρχεται το ήμερο περιστέρι.
Φωλιάζει σε αποικίες σε απόκρημνους γκρεμούς, τόσο παραθαλάσσια όσο και στην
ενδοχώρα.
δ.
ε.
δ.Columba oenas (Φασσοπέζουμο)
ε. Streptopelia decaocto (Φιλικουτούνι)
31
εκ. Κοινός μόνιμος κάτοικος που απαντάται κυρίως κοντά σε ανθρώπινους
οικισμούς. Είναι είδος ασιατικό που αποικεί την Ευρώπη τα τελευταία 100 χρόνια
κινούμενο δυτικά.
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
į
.
l
(
ĭĮııȠʌȑȗȠȣȝȠ
)
İ
.
t li
t (
ĭȚȜȚțȠȣljȠȪȞȚ
)
İț
.
ȀȠȚȞȩȢ ȝȩȞȚȝȠȢ
țȐljȠȚțȠȢ ʌȠȣ ĮʌĮȞljȐljĮȚ
țȣȡȓȦȢ țȠȞljȐ ıİ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣȢ
ȠȚțȚıȝȠȪȢ
.
ǼȓȞĮȚ
İȓįȠȢ ĮıȚĮljȚțȩ ʌȠȣ ĮʌȠȚțİȓ
ljȘȞ ǼȣȡȫʌȘ
ljĮ
ljİȜİȣljĮȓĮ
1 0
ȤȡȩȞȚĮ
țȚȞȠȪȝİȞȠ
įȣljȚțȐ
.
Į
.
l
l
s (
ĭȐıĮ
)
İț
.
ȈȣȞȒșȘȢ ȝȩȞȚȝȠȢ țȐljȠȚțȠȢ
.
ǵljĮȞ ıljȚȢ ȕȩȡİȚİȢ
ȤȫȡİȢ
İȓȞĮȚ ȕĮȡȣȤİȚȝȦȞȚȐ
,
ĮȡțİljȐ ʌȠȣȜȚȐ
ljȠȣ
İȓįȠȣȢ
ȑȡȤȠȞljĮȚ
ȞĮ
ȟİȤİȚȝȦȞȚȐıȠȣȞ ıljȘȞ ȀȪʌȡȠ
.
ȕ
.
t e t li t t (
ȉȡȣȖȩȞȚ
)
28
İț
.
ȆȠȜȪ ıȣȞȒșȘȢ
ʌİȡĮıljȚțȩȢ
İʌȚıțȑʌljȘȢ
țĮljȐ
ljȘȞ ʌİȡȓȠįȠ
ljȘȢ ȝİljĮȞȐıljİȣıȘȢ
,
ǹȡțİljȐ
ȩȝȦȢ
ȗİȣȖȐȡȚĮ
,
ȝȑȞȠȣȞ țĮȚ ĮȞĮʌĮȡȐȖȠȞljĮȚ ıljȘȞ ȀȪʌȡȠ
.
Ȗ
.
Columba livia (
ǹȡțȠʌȑȗȠȣȞȠ
)
33
İț
.
ȈȣȞȒșȘȢ ȝȩȞȚȝȠȢ țȐljȠȚțȠȢ Įʌȩ
ljȠȞ
ȠʌȠȓȠȞ ʌȡȠȑȡȤİljĮȚ
ljȠ ȒȝİȡȠ
ʌİȡȚıljȑȡȚ
.
ĭȦȜȚȐȗİȚ ıİ ĮʌȠȚțȓİȢ ıİ ĮʌȩțȡȘȝȞȠȣȢ
ȖțȡİȝȠȪȢ
,
ljȩıȠ ʌĮȡĮșĮȜȐııȚĮ
ȩıȠ țĮȚ ıljȘȞ
İȞįȠȤȫȡĮ
.
100