δ. ε.
δ. Larus cachinnas.
55 - 67
εκ. Κοινός μόνιμος κάτοικος και περαστικός επισκέπτης. Φωλιάζει σε
απόκρημνους παραθαλάσσιους γκρεμνούς αλλά και σε βραχονησίδες.
ε. Larus audouinii.
50
εκ. Σπάνιος μόνιμος κάτοικος που φωλιάζει σε μια αποικία στα νησιά Κλείδες,
κοντά στο Ακρωτήριο του Απόστολου Ανδρέα. Είδος που κινδυνεύει με αφανισμό.
18.
S
TERNIDAE
β.
α.
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
M.Antoniou
į
.
ns.
İț
.
ȀȠȚȞȩȢ ȝȩȞȚȝȠȢ
țȐljȠȚțȠȢ țĮȚ
ʌİȡĮıljȚțȩȢ
İʌȚıțȑʌljȘȢ
.
ĭȦȜȚȐȗİȚ ıİ
ĮʌȩțȡȘȝȞȠȣȢ
ʌĮȡĮșĮȜȐııȚȠȣȢ
ȖțȡİȝȞȠȪȢ ĮȜȜȐ
țĮȚ ıİ ȕȡĮȤȠȞȘıȓįİȢ
.
İ
.
İț ȈʌȐȞȚȠȢ ȝȩȞȚȝȠȢ
țȐljȠȚțȠȢ ʌȠȣ ijȦȜȚȐȗİȚ ıİ ȝȚĮ ĮʌȠȚțȓĮ ıljĮ
ȞȘıȚȐ ȀȜİȓįİȢ
,
țȠȞljȐ ıljȠ ǹțȡȦljȒȡȚȠ
ljȠȣ ǹʌȩıljȠȜȠȣ ǹȞįȡȑĮ
.
ǼȓįȠȢ
ʌȠȣ țȚȞįȣȞİȪİȚ ȝİ ĮijĮȞȚıȝȩ
.
98