τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί η γεωγραφική εξάπλωση του είδους σε όλες τις
επαρχίες.
γ. Coturnix coturnix. ( Ορτύκι, λαχτοκουντούρι).
18
εκ. Κοινός περαστικός επισκέπτης παρόλο που ορτύκια απατούνται ολόχρονα σε
ορισμένες περιοχές της Κύπρου όπου και φωλιάζουν.
δ.
δ. Phasianus colchicus (Φασιανός)
M.Antoniou
88