Εικ. 3.17
Η συμβολή του κυνηγιού στον έλεγχο των πληθυσμών της άγριας ζωής και
στην προστασία των βιοτόπων από την υποβάθμιση.
Το κυνήγι χρηματοδοτεί επίσης προγράμματα διαχείρισης της άγριας ζωής. Τα
προγράμματα αυτά αναπτύσσονται και λειτουργούν χάρη στα έσοδα από τις άδειες
κυνηγίου, τις άδειες κατοχής όπλων, τις εισφορές των κυνηγών κ.λπ. Οι πόροι αυτοί
χρησιμεύουν για τη διαχείριση του θηράματος και άλλων ζώων.
Οι κυνηγοί είναι
επομένως η βασική πηγή εισοδήματος που συμβάλλει στην ανάπτυξη
προγραμμάτων διαχείρισης του θηράματος και άλλων ζώων.
Ενημέρωση του κοινού:
Η ενημέρωση είναι αναγκαία για να πληροφορηθεί, να
κατανοήσει και να αποδεχτεί το κοινό τα προγράμματα αυτά. Όταν το κοινό γνωρίζει
για την άγρια ζωή και τις ανάγκες της, τότε υποστηρίζει την όλη προσπάθεια.
Εικ.3.18
Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο του Ταμείου Θήρας
49