Εικ. 3.16
Ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης ανευθυνότητας και της έλλειψης
περιβαλλοντικής συνείδησης, τόσο τα προστατευόμενα είδη όσο και γενικά η άγρια
ζωή απειλούνται καθημερινά από πολλούς παράγοντες. Στην πιο πάνω εικόνα
βλέπουμε σε σχηματική απεικόνιση μερικούς από τους παράγοντες που απειλούν την
άγρια ζωή.
Η διαχείριση των βιοτόπων στοχεύει κυρίως στο να αποτρέψει την καταστροφή τους.
Η σωστή διαχείρισή τους συμβάλλει στη βελτίωση της κατάστασής τους ή στη
δημιουργία νέων βιοτόπων.
Το κυνήγι:
Είναι ένα πολύτιμο μέσο διατήρησης της άγριας ζωής. Το κυνήγι βοηθά
ώστε να διατηρηθεί ο αριθμός των ζώων στο επίπεδο της χωρητικότητας του
βιοτόπου. Όταν ο αριθμός των ζώων είναι μεγαλύτερος από τη δυνατή χωρητικότητα
του βιοτόπου, ο βιότοπος θα καταστραφεί και τα επιπλέον ζώα θα πεθάνουν. Το
κυνήγι είναι στενά ελεγχόμενο και συμβάλλει στην εξάλειψη των ζώων που
περισσεύουν στο βιότοπο κάθε χρόνο.
Το κυνήγι, επομένως
(
όπως φαίνεται στο πιο
κάτω σχήμα),
βοηθά στον αποτελεσματικό έλεγχο των άγριων πληθυσμών και
στην προστασία των βιοτόπων από την καταστροφή
.
48