Εισαγωγή ξενικών ειδών άγριας ζωής:
Ένα άλλο είδος εμπλουτισμού ήταν
παλαιότερα η εισαγωγή ξενικών ειδών.
Το είδος αυτό στόχευε στην ανάπτυξη
ξενικών
ειδών
σε
βιότοπους
παρόμοιους με αυτούς του εξωτερικού,
χωρίς όμως να επηρεάζεται η
υπάρχουσα άγρια ζωή ή το περιβάλλον. Είναι σήμερα αποδεδειγμένο ότι η
απελευθέρωση ξενικών ειδών στο περιβάλλον, εγκυμονεί τεράστιο κίνδυνο για την
γηγενή πανίδα, και γι αυτό έχει απαγορευτεί τόσο
από την Κρατική Νομοθεσία όσο και από τις
Ευρωπαϊκές οδηγίες. Εκτός όμως από τα προβλήματα
που τα ξενικά είδη μπορούν να προκαλέσουν στην
τοπική
πανίδα,
προβλήματα
δυνατόν
να
δημιουργηθούν και στα ίδια τα εξωτικά είδη λόγω
της ακαταλληλότητας των βιοτόπων, με αποτέλεσμα
αυτά να μην επιβιώνουν τελικά. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η διαβίωση των
εξωτικών ειδών στους βιότοπους δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα.
Η ποντίκα
.
Η ποντίκα είναι είδος παμφάγο που έχει εισαχθεί στην Κύπρο παλαιότερα και σήμερα
προκαλεί μεγάλα προβλήματα στην άγρια ζωή. Απαντά σε όλο το νησί. Σε μεγάλους
αριθμούς, επηρεάζει αρνητικά τα θηράματα αλλά και τα άλλα είδη άγριας ζωής αφού
τρέφεται με τα αυγά και τους νεοσσούς των πτηνών και τα νεογνά των λαγών.
Η πιο επιτυχημένη μέθοδος καταπολέμησης της ποντίκας, είναι η βιολογική
καταπολέμησή της από αρπακτικά και νυκτόβια είδη. Ειδικά το ανθρωποπούλι, είδος
νυκτόβιο, μπορεί να μειώσει σε μεγάλους αριθμούς την ποντίκα -ένα ζευγάρι
ανθρωποπουλιών μπορεί να καταναλώσει 3.000 ποντίκες ετησίως. Γι’ αυτό το λόγο
ενθαρρύνεται η φωλαιωποίησή του με την τοποθέτηση τεχνητών φωλιών στην
ύπαιθρο. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται επίσης στην προστασία όλων των αρπακτικών
ειδών όπως π.χ. φαλκονιών, γερακιών, αετών κ.λπ..
Διαχείριση των βιοτόπων:
Οι βιότοποι είναι ο κύριος και σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιβίωση
της άγριας ζωής. Στην Κύπρο όμως, οι βιότοποι νοσούν σε σοβαρό βαθμό˙ άλλοι
θυσιάζονται στο βωμό της οικιστικής ανάπτυξης, της εξεύρεσης περισσότερου
χώρου, φαγητού κ.λ.π., και άλλοι καταστρέφονται από αποχετεύσεις και
αδικαιολόγητες πυρκαγιές ή κάψιμο. Χωρίς βιότοπους, δεν υπάρχει άγρια ζωή.
47