Νόμος του ελαχίστου ή νόμος του Liebig (Law of limiting factors):
Η απουσία ενός θρεπτικού στοιχείου ή άλλου παράγοντα, καθιστά αδύνατη την
επιβίωση ενός οργανισμού. Το στοιχείο εκείνο που απαντά σε ελάχιστη ποσότητα, σε
σύγκριση με εκείνην που απαιτείται για τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού,
επηρεάζει και την αφθονία του.
Ιεραρχία (Hierarchy):
Τα είδη που ζουν σε ομάδες ή αγέλες έχουν ανεπτυγμένη κοινωνική οργάνωση και
συνοχή. Τα μέλη των ομάδων αυτών τα χαρακτηρίζει μια ειδική συμπεριφορά
κοινωνικής ιεραρχίας.
Ανταγωνισμός (Competition):
Ανταγωνισμό ονομάζουμε την αλληλοεπίδραση δύο οργανισμών που ανταγωνίζονται
για να χρησιμοποιήσουν ή να αποκτήσουν τον ίδιο πόρο. Το φαινόμενο αυτό
εκδηλώνεται μεταξύ ατόμων του ιδίου είδους (Ενδοειδικός Ανταγωνισμός) ή μεταξύ
ατόμων διαφορετικών ειδών (Διαειδικός Ανταγωνισμός).
Η αρχή του αποκλεισμού από ανταγωνισμό (Competitive exclusion principle).
Ο ανταγωνισμός μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ειδών για τον ίδιο πόρο δεν μπορεί να
συνεχιστεί για απεριόριστο χρόνο. Στην περίπτωση αυτή θα εξαφανιστεί είτε το ένα
είδος είτε το άλλο.
Κρίσιμη πυκνότητα (Threshold Frequency):
Όταν το μέγεθος του πληθυσμού είναι μικρότερο της ζωοχωρητικότητας του
βιοτόπου, τότε η αύξηση του πληθυσμού είναι μεγάλη. Αν όμως η πυκνότητα του
πληθυσμού είναι πολύ μικρή, αν δηλαδή δεν ζουν το ένα κοντά στο άλλο, η αύξηση
του πληθυσμού μπορεί να είναι μικρή ή και αρνητική, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός
να κινδυνεύει ακόμα και με αφανισμό.
Τροφική αλυσίδα (Food chain):
Ανάλογα με τις διατροφικές τους συνήθειες, οι οργανισμοί χωρίζονται σε:
1.
Αυτότροφους ή παραγωγούς (φυτά)
2.
Πρωτεύοντες καταναλωτές (φυτοφάγα ζώα)
3.
Δευτερεύοντες καταναλωτές (σαρκοφάγα ζώα)
4.
Τριτεύοντες καταναλωτές (νεκροφάγα ζώα)
Τα φυτά έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν την ηλιακή ενέργεια και, με τη βοήθεια
ενός μηχανισμού που ονομάζεται Φωτοσύνθεση, να συνθέτουν οργανικές ουσίες από
ανόργανα συστατικά του εδάφους και από το νερό. Τα φυτοφάγα ζώα παίρνουν την
ενέργεια αυτή από τα φυτά με την τροφή. Η τροφή ακολούθως μεταφέρεται στα
σαρκοφάγα ζώα που τρέφονται με τα φυτοφάγα και γενικά, όπως φαίνεται και στο
πιο κάτω σχήμα, η ενέργεια μεταφέρεται στο οικοσύστημα από τον έναν οργανισμό
στον άλλον μέσω της τροφής με συγκεκριμένη ροή και σε στάδια μεταβίβασης
γνωστά ως τροφική αλυσίδα.
Βλέπουμε πιο κάτω τη δομή της τροφικής αλυσίδας σε απλουστευμένη μορφή
πυραμίδας. .
41