5.
Ανταγωνισμός – μεταξύ ζώων του ίδιου είδους (Ενδοειδικός Ανταγωνισμός)
και μεταξύ ζώων διαφορετικών ειδών (Διαειδικός Ανταγωνισμός).
6.
Ατυχήματα.
7.
Δηλητηριάσεις, φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα.
8.
Κυνήγι – χάνονται ζώα τα οποία, έτσι κι αλλιώς, θα πέθαιναν από πείνα ή
άλλους λόγους.
Αν ο ρυθμός γεννήσεων είναι μεγαλύτερος από το ρυθμό θανάτων τότε σημειώνεται
αύξηση του πληθυσμού. Αν ισχύει το αντίθετο, τότε παρατηρείται μείωση του
πληθυσμού. Τα θηράματα της Κύπρου (λαγός, πέρδικα, φραγκολίνα , τρυγόνι κ.λπ.)
ανήκουν στην κατηγορία των ειδών που έχουν και ψηλό ρυθμό γεννήσεων και ψηλό
ρυθμό θανάτων. Η ανανέωση του πληθυσμού κυμαίνεται μεταξύ του 60- 80 τοις
εκατόν (turnover rate) ανάλογα με το είδος. το μεγαλύτερο δηλαδή ποσοστό του
πληθυσμού των θηραμάτων της Κύπρου, ανάλογα με το είδος, πεθαίνει πριν κλείσει
το πρώτο έτος ζωής του. Το ποσοστό αυτό καλύπτεται από την ετήσια παραγωγή
(
γεννήσεις).
Διαδοχή (Succession):
Η βιοκοινότητα (τα ζώα και τα φυτά) ενός οικοσυστήματος δεν εμφανίζεται απότομα
αλλά, μέχρις ότου πάρει την τελική της μορφή, περνά από διάφορα εξελικτικά
στάδια,. Αυτό, μπορεί να πάρει εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια.
Πρωτογενής διαδοχή >>>>>> ΣΕΙΡΑ >>>>>> ΚΟΡΥΦΩΣΗ
(
First stage of succession) >>>>>> Second (Different stages of succession)
>>>>>> Κορύφωση
Μονοετή φυτά >>> Πολυετή φυτά >>> Πολυετείς θάμνοι >>> δέντρα (Πεύκα)
>>> Βαλανιδιές, οξιές.
M.A
Εικ. 3.13
Στάδια Διαδοχής
Είναι αναγκαίο να τονίσουμε ότι τα διαφορετικά είδη ζώων είναι προσαρμοσμένα σε
διαφορετικά στάδια διαδοχής.
Οικολογία:
Ο όρος «οικολογία» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον γερμανό ζωολόγο Ernest
Haeckel, που θεωρείται και ο πατέρας της επιστήμης. Η οικολογία ορίζεται ως η
επιστήμη που μελετά τις αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών και του
περιβάλλοντός τους.
40