Εικ.3.12
Στο πιο κάτω σχήμα βλέπουμε την αύξηση του πληθυσμού ανά έτος ενός
ζεύγους περδικιών με πολύ ψηλό ρυθμό γεννήσεων .
Ζεύγη Νεοσσοί * Σύνολο
1
ο
Έτος 1 6 8
2
ο
Έτος
4
24 32
3
ο
Έτος 16 96 128
4
ο
Έτος 64 348 512
5
ο
Έτος 256 1536
2048
*
Ο αριθμός των νεοσσών που επιβιώνουν σε ένα έτος και μπορούν να φτάσουν σε
ηλικία αναπαραγωγής. Σημειώνεται, ότι τα περδίκια έχουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό
απογόνων ανά έτος απ’ ότι φαίνεται στο πιο πάνω σχήμα, λίγα όμως από αυτά
επιβιώνουν.
Ρυθμός θανάτων:
Τα περισσότερα είδη έχουν ψηλό ρυθμό θανάτων. Τα μικρότερα σε ανάστημα είδη
έχουν ψηλότερο ρυθμό θανάτων απ’ ότι τα μεγαλύτερα σε ανάστημα. Οι
σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό θανάτων είναι:
1.
Πείνα (υποσιτισμός) – ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες.
2.
Αρπακτικά ζώα – αν η κάλυψη δεν είναι αρκετή.
3.
Λαθροθηρία – χάνονται κυρίως ζώα τα οποία μετέχουν ή πρόκειται να
συμμετάσχουν στην αναπαραγωγή.
4.
Αρρώστιες και παράσιτα.
39