Βιοποικιλότητα (Biodiversity):
Όσο περισσότερα διαφορετικά είδη υπάρχουν σε ένα συγκεκριμένο βιότοπο τόσο
μεγαλύτερη είναι η βιοποικιλότητα. Η βιοποικιλότητα μιας περιοχής χαρακτηρίζεται
από την ποικιλομορφία των ειδών και την αφθονία κάθε είδους.
Οικότονος, κρασπεδικός βιότοπος (Edge effect, ecotone):
Οικότονος είναι
ο βιότοπος που δημιουργείται στη ζώνη επαφής ή μετάβασης δύο
διαφορετικών τύπων βλάστησης όπως δάσος – λιβάδι, πυκνή βλάστηση –λιβάδι,
βαλτότοπος – λιβάδι, κ.λπ. Στον οικότονο υπάρχουν γενικά περισσότερα είδη άγριας
ζωής από ότι σε άλλους γειτονικούς βιότοπους.
Εικ.3.11
Χαρακτηριστική
εικόνα ενός
κρασπεδικού βιοτόπου
(
οικότονου) όπου και
συναντούμε τα περισσότερα είδη
άγριας ζωής
Η δυναμική του πληθυσμού.
Κατά τη διαχείριση της άγριας ζωής είναι σημαντικό να γνωρίζει κάποιος τους
παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση ή και τη μείωση των άγριων πληθυσμών.
Αυτό ορίζεται ως η δυναμική των πληθυσμών. Ως πληθυσμός ορίζεται η ομάδα ζώων
του ιδίου είδους που ζει σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η δυναμική αναφέρεται στις
μεταβολές. Η δυναμική του πληθυσμού δηλώνει τις μεταβολές των πληθυσμών που
γίνονται στο χρόνο. Η μελέτη της δυναμικής των πληθυσμών μάς βοηθά να
κατανοήσουμε τόσο την ανάγκη διαχείρισης των άγριων πληθυσμών όσο και το είδος
της διαχείρισης που επιβάλλεται. Ο ρυθμός γεννητικότητας και ο ρυθμός
θνησιμότητας είναι οι δύο κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναμική των
πληθυσμών.
Ρυθμός γεννήσεων:
Τα περισσότερα είδη έχουν ψηλό ρυθμό γεννήσεων. Τα μικρότερα σε ανάστημα είδη
έχουν ψηλότερο ρυθμό γεννήσεων από τα πιο μεγάλα όπως π.χ. ένας λαγός από ένα
αγρινό. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθμό γεννήσεων είναι:
1.
Αριθμός απογόνων ανά γέννα.
2.
Αριθμός γεννήσεων ετησίως.
3.
Ηλικία κατά την οποίαν αρχίζει η αναπαραγωγή.
38