Οικοφωλιά (Niche):
Η οικοφωλιά είναι ο ρόλος (η εργασία) που έχει ένα είδος ζώου στο βιότοπο. Πρέπει
να κατανοήσουμε ότι η παρουσία ενός είδους σε μια περιοχή δεν είναι τυχαία, αλλά
είναι αποτέλεσμα της ικανότητάς του να επιβιώνει και να αναπαράγεται στο
συγκεκριμένο βιότοπο. Η ικανότητα αυτή αποκτήθηκε με φυσική επιλογή (Natural
Selection) και οφείλεται σε διάφορες ανατομικές και φυσιολογικές προσαρμογές
καθώς και σε τρόπους συμπεριφοράς (Behavior).
Ζωοχωρητικότητα (Carrying Capacity):
Η ζωοχωρητικότητα του βιοτόπου είναι μια από τις πιο
σημαντικές οικολογικές αρχές στη διαχείριση της
άγριας ζωής. Ο όρος χρησιμοποιείται για να καθορίσει
τον μέγιστο αριθμό ζώων ενός είδους που μπορεί να
ζήσει σε μια περιοχή χωρίς να προκαλεί υποβάθμιση
του βιοτόπου. Όταν οι πληθυσμοί ενός βιοτόπου
βρίσκονται κάτω από τα όρια της ζωοχωρητικότητας
του, τα ζώα τους έχουν κανονική σωματική ανάπτυξη,
άριστη κατάσταση υγείας και είναι απαλλαγμένα από
παράσιτα και ασθένειες.
Ετήσια
Παραγωγή
Αποδημία
Γεννήσεις
ΒΙΟΤΟΠΟΣ
Ρύπανση
Ασθένειες, Κυνήγι
Αρπακτικά
Πείνα, Ηλικία
Ατυχήματα
M.Antoniou
Εικ. 3.10
Η ζωοχωρητικότητα ενός βιοτόπου
Υπερπληθυσμός
ΖΩΟΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
περίσσευμα
Χωρητικότητα 2 λίτρα
37