82
)
(
ȕ
)
Ș ȐįİȚĮ țȣȞȘȖȚȠȪ ljȠȪ ıljİȡİȓljĮȚ ĮȣljȩȝĮljĮ ȖȚĮ ljȠȣȜȐȤȚıljȠ įȑțĮ
ȤȡȩȞȚĮ, İțljȩȢ ĮȞ ĮȚljȚȠȜȠȖȘȝȑȞĮ ljȠ įȚțĮıljȒȡȚȠ ĮʌȠijĮıȓıİȚ
įȚĮijȠȡİljȚțȐ.
ǼȟȠȣıȓİȢ
įȚțĮıljȘȡȓȠȣ.
90.-(1)
Ȉİ ʌİȡȓʌljȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȩıȦʌȠ ȕȡȓıțİljĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠȞ ʌĮȡȩȞljĮ ȃȩȝȠ, ljȠ įȚțĮıljȒȡȚȠ ȝʌȠȡİȓ, İʌȚʌȡȩıșİljĮ
ʌȡȠȢ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ȐȜȜȘ ʌȠȚȞȒ, ȞĮ ĮʌĮȖȠȡİȪıİȚ ıİ Įȣljȩ ljȘ ȝİljĮijȠȡȐ
țȣȞȘȖİljȚțȠȪ ȩʌȜȠȣ ȖȚĮ ʌİȡȓȠįȠ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ljĮ įȑțĮ ȤȡȩȞȚĮ.
(2)
ȉȠ įȚțĮıljȒȡȚȠ įȘȝİȪİȚ ĮȣljȩȝĮljĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ țȣȞȘȖİljȚțȩ ȩʌȜȠ,
ȝȑıȠ ȝİljĮijȠȡȐȢ Ȓ ȐȜȜȠ ĮȞljȚțİȓȝİȞȠ ȝİ ljȠ ȠʌȠȓȠ Ȓ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ʌȡȠȢ ljȠ
ȠʌȠȓȠ įȚĮʌȡȐȤșȘțİ ljȠ ĮįȓțȘȝĮ, İțljȩȢ ĮȞ ĮȚljȚȠȜȠȖȘȝȑȞĮ ĮʌȠijĮıȓıİȚ
įȚĮijȠȡİljȚțȐ.
(3)
ȅʌȠȚĮįȒʌȠljİ ȐįİȚĮ, Ș ȠʌȠȓĮ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ ıİ ljȑljȠȚȠ ʌȡȩıȦʌȠ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠȞ ʌĮȡȩȞljĮ ȃȩȝȠ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮțȣȡȦșİȓ ȝİ įȚĮljĮȖȒ ljȠȣ
įȚțĮıljȘȡȓȠȣ.
ǻȚȐșİıȘ
ȤȡȘȝĮljȚțȫȞ
ʌȠıȫȞ țĮȚ
ĮȝȠȚȕȑȢ Įʌȩ
ʌȠıȐ ʌȠȣ
İȚıʌȡȐljljȠȞljĮȚ
Įʌȩ ʌȡȩıljȚȝĮ.
91.-(1)
ȀȐșİ ȤȡȘȝĮljȚțȩ ʌȠıȩ ʌȠȣ İȚıʌȡȐljljİljĮȚ Įʌȩ ljȘȞ İʌȚȕȠȜȒ
ȤȡȘȝĮljȚțȒȢ ʌȠȚȞȒȢ Ȓ İȟȫįȚțȠȣ ʌȡȠıljȓȝȠȣ ȖȚĮ ʌĮȡȐȕĮıȘ įȚȐljĮȟȘȢ ljȠȣ
ʌĮȡȩȞljȠȢ ȃȩȝȠȣ, țȐșİ ȑıȠįȠ Įʌȩ ljȘȞ İțʌȠȓȘıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ
ĮȞljȚțİȚȝȑȞȠȣ įȘȝİȣșȑȞljȠȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (2) ljȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 90 țĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ʌȠıȩ Įʌȩ ȑțįȠıȘ ȐįİȚĮȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȚȢ
įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȃȩȝȠȣ, țĮljĮljȓșİȞljĮȚ ıljȠ ȉĮȝİȓȠ ĬȒȡĮȢ.