81
ȆȜȘȡȦȝȒ
İȟȫįȚțȠȣ
ʌȡȠıljȓȝȠȣ įİȞ
ĮʌȠljİȜİȓ
țĮljĮįȓțȘ.
85.
Ǿ İȟȫįȚțȘ ȡȪșȝȚıȘ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ țĮȚ Ș ʌȜȘȡȦȝȒ İȟȫįȚțȠȣ ʌȡȠıljȓȝȠȣ
įİȞ ĮʌȠljİȜİȓ țĮljĮįȓțȘ. ȉȠ įȚțĮıljȒȡȚȠ ȩȝȦȢ įȪȞĮljĮȚ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ
ljȠȣ ljĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ȖİȖȠȞȩljĮ ıljȘȞ İʌȚȝȑljȡȘıȘ ljȘȢ ʌȠȚȞȒȢ ıȤİljȚțȐ ȝİ ljȘ
įȚȐʌȡĮȟȘ ȐȜȜȦȞ ʌĮȡȩȝȠȚȦȞ ĮįȚțȘȝȐljȦȞ.
ȂǼȇȅȈ ȋ
VII
ǿ
ȆȅǿȀǿȁǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
ǻȚȐʌȡĮȟȘ țĮȚ
ıȣȞįȡȠȝȒ ıİ
įȚȐʌȡĮȟȘ
ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
86.
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ĮʌȠʌİȚȡȐljĮȚ ȞĮ įȚĮʌȡȐȟİȚ ĮįȓțȘȝĮ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ
ljȠȞ ʌĮȡȩȞljĮ ȃȩȝȠ Ȓ ʌĮȡȑȤİȚ ıȣȞįȡȠȝȒ ıİ ȐȜȜȠ ʌȡȩıȦʌȠ ȖȚĮ
įȚȐʌȡĮȟȘ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠȞ ʌĮȡȩȞljĮ ȃȩȝȠ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ
ĮįȚțȒȝĮljȠȢ țĮȚ ȣʌȩțİȚljĮȚ, ıİ ʌİȡȓʌljȦıȘ țĮljĮįȓțȘȢ, ıljȘȞ ȓįȚĮ ʌȠȚȞȒ ȦȢ
ȞĮ İȓȤİ įȚĮʌȡȐȟİȚ ĮįȓțȘȝĮ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠȞ ʌĮȡȩȞljĮ ȃȩȝȠ.
ǼȣșȪȞȘ
ĮȟȚȦȝĮljȠȪȤȦȞ
,
ȣʌĮȜȜȒȜȦȞ
țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ
ȞȠȝȚțȫȞ
ʌȡȠıȫʌȦȞ.
87.
ǵljĮȞ ĮįȓțȘȝĮ, ȝİ ȕȐıȘ ljȠȞ ʌĮȡȩȞljĮ ȃȩȝȠ, įȚĮʌȡȐljljİljĮȚ Įʌȩ
ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ Ȓ Įʌȩ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ İȞİȡȖİȓ İț ȝȑȡȠȣȢ ȞȠȝȚțȠȪ
ʌȡȠıȫʌȠȣ țĮȚ ĮʌȠįİȚțȞȪİljĮȚ ȩljȚ ȑȤİȚ įȚĮʌȡĮȤșİȓ ȝİ ljȘ ıȣȖțĮljȐșİıȘ,
ıȣȞİȞȠȤȒ Ȓ ȑȖțȡȚıȘ Ȓ ȑȤİȚ įȚİȣțȠȜȣȞșİȓ Įʌȩ ljȘȞ İʌȚįİȚȤșİȓıĮ ĮȝȑȜİȚĮ
ıȣȝȕȠȪȜȠȣ, įȚİȣșȣȞljȒ, ȖȡĮȝȝĮljȑĮ Ȓ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ ȐȜȜȠȣ ijȣıȚțȠȪ
ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ ijĮȓȞİljĮȚ ȩljȚ İȞİȡȖİȓ ȣʌȩ ljȑljȠȚĮ ȚįȚȩljȘljĮ, ljȠ ijȣıȚțȩ
Įȣljȩ ʌȡȩıȦʌȠ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ ȑȞȠȤȠ ljȠȣ ʌȡȠĮȞĮijİȡșȑȞljȠȢ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
ǹįȓțȘȝĮ ȖȚĮ ljȠ
ȠʌȠȓȠ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİljĮȚ
İȚįȚțȒ ʌȠȚȞȒ.
88.
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ȕȡȓıțİljĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠȞ
ʌĮȡȩȞljĮ ȃȩȝȠ, ȖȚĮ ljȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİljĮȚ İȚįȚțȒ ʌȠȚȞȒ ȣʌȩțİȚljĮȚ ıİ
ijȣȜȐțȚıȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ljȠ ljȡȓĮ ȤȡȩȞȚĮ Ȓ ıİ ȤȡȘȝĮljȚțȒ ʌȠȚȞȒ ʌȠȣ
įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ljȚȢ ȁ.Ȁ. 10.000,00 Ȓ țĮȚ ıljȚȢ įȪȠ ĮȣljȑȢ ʌȠȚȞȑȢ.
ǻİȪljİȡȘ
țĮljĮįȓțȘ.
89.
Ȉİ ʌİȡȓʌljȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȩıȦʌȠ țĮljĮįȚțȐȗİljĮȚ ȖȚĮ įİȪljİȡȘ ijȠȡȐ ȖȚĮ
ĮįȓțȘȝĮ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠȞ ʌĮȡȩȞljĮ ȃȩȝȠ:
(
Į Ș ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ ʌȠȚȞȒ ıljȠ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ĮįȓțȘȝĮ įȚʌȜĮıȚȐȗİljĮȚ, țĮȚ