80
ʌȡȠıljȓȝȠȣ.
(2)
ȉȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ țĮljĮȕȐȜȜİljĮȚ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ĮįȓțȘȝĮ, įȣȞȐȝİȚ
ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȐȡșȡȠȣ, șİȦȡİȓljĮȚ ȦȢ ʌȡȩıljȚȝȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ
İʌȚȕȜȒșȘțİ ȝİljȐ Įʌȩ țĮljĮįȓțȘ ȖȚĮ ljȠ İȞ ȜȩȖȦ ĮįȓțȘȝĮ.
(3)
ȅ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ljȠȣ İʌĮȡȤȚĮțȠȪ ȖȡĮijİȓȠȣ ljȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ
ȩʌȠȣ ȖȓȞİljĮȚ Ș ʌȜȘȡȦȝȒ ljȠȣ İȟȫįȚțȠȣ ʌȡȠıljȓȝȠȣ İțįȓįİȚ ıİ
țĮșȠȡȚıȝȑȞȠ ljȪʌȠ ʌȚıljȠʌȠȚȘljȚțȩ ȖȚĮ ljȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ ĮȣljȒ, ljȠ ȠʌȠȓȠ
ȣʌȠȖȡȐijİȚ țĮȚ ljȠ ȠʌȠȓȠ ĮțȠȜȠȪșȦȢ, ıİ ljȣȤȩȞ ʌȠȚȞȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ,
șİȦȡİȓljĮȚ İʌĮȡțȒȢ ĮʌȩįİȚȟȘ ljȘȢ țĮljĮįȓțȘȢ, ljȘȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ljȠȣ
İȟȦįȓțȠȣ ʌȡȠıljȓȝȠȣ țĮȚ ljȘȢ İȟȫįȚțȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ ljȠȣ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
(4)
ȉȠ ʌȠıȩ ljȘȢ İȟȫįȚțȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ țĮljĮljȓșİljĮȚ ıljȠ ȉĮȝİȓȠ ĬȒȡĮȢ.
ȆİȡȚİȤȩȝİȞȠ ljȘȢ
İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ.
84.
Ǿ İȚįȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ İțįȓįİljĮȚ, įȣȞȐȝİȚ ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 81:
(
Į
)
țĮșȠȡȓȗİȚ ljȠ ĮįȓțȘȝĮ ljȠ ȠʌȠȓȠ ijȑȡİljĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ įȚĮʌȡĮȤșİȓ țĮljȐ
ʌĮȡȐȕĮıȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ įȚȐljĮȟȘȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȃȩȝȠȣ Ȓ
įȚĮljȐȖȝĮljȠȢ ʌȠȣ İțįȓįİljĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĮȣljȠȪ
˜
(
ȕ
)
ʌĮȡĮșȑljİȚ ıİ ıȣȞljȠȝȓĮ țȐșİ ıljȠȚȤİȓȠ ljȠȣ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ ʌȠȣ țȡȓȞİljĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓȠ, ȖȚĮ ȞĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘșİȓ Ƞ ʌȡȠȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ ȚıȤȣȡȚıȝȩȢ
˜
(
Ȗ
)
İțșȑljİȚ ljȘȞ ʌİȡȓȠįȠ țĮljȐ ljȘȞ ȠʌȠȓĮ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠ İįȐijȚȠ (2) ljȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 81, įİ șĮ ĮıțȘșİȓ įȓȦȟȘ ȖȚĮ ljȠ ĮįȓțȘȝĮ
˜
(
į
)
ʌĮȡĮșȑljİȚ ljȠ ʌȠıȩ ljȠȣ İȟȫįȚțȠȣ ʌȡȠıljȓȝȠȣ țĮȚ ĮȞĮijȑȡİȚ ȩljȚ ĮȞ ljȠ
ʌȠıȩ Įȣljȩ įİȞ ʌȜȘȡȦșİȓ ȝȑıĮ ıİ įİțĮʌȑȞljİ ȘȝȑȡİȢ, ĮȣȟȐȞİljĮȚ
țĮljȐ ljȠ ȒȝȚıȣ
˜
(
İ
)
ʌĮȡĮșȑljİȚ ljȘ įȚİȪșȣȞıȘ ȩʌȠȣ ljȠ ʌȡȩıljȚȝȠ įȪȞĮljĮȚ ȞĮ ʌȜȘȡȦșİȓ.