79
ȂǼȇȅȈ ȋǿǿ
ǼȄȍǻǿȀǾ ȇȊĬȂǿȈǾ
ǹįȚțȒȝĮljĮ ʌȠȣ
įȪȞĮȞljĮȚ ȞĮ
ljȚȝȦȡȠȪȞljĮȚ
ȤȦȡȓȢ
ȞĮ ĮıțİȓljĮȚ
įȓȦȟȘ.
80.-(1)
ȅȚ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐijȦȞ (Į) țĮȚ (Ȗ) ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (1) ljȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 27, ljȦȞ ȐȡșȡȦȞ 39, 40, 41, 42, 43, ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (3) ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ
55
țĮȚ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (4) ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 61 ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ljȪȤȠȣȞ İȟȫįȚțȘȢ
ȡȪșȝȚıȘȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȂȑȡȠȣȢ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ȋǿ. (2) ȉĮ ljȑȜȘ ljȘȢ İȟȫįȚțȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ țĮșȠȡȓȗȠȞljĮȚ ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ȋǿ.
ǼʌȓįȠıȘ
İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ
ıİ ĮįȚțȠ-
ʌȡĮȖȠȪȞljİȢ.
81.-(1)
Ȉİ ʌİȡȓʌljȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠȢ șİȦȡİȓ ȩljȚ ʌȡȩıȦʌȠ
įȚĮʌȡȐljljİȚ Ȓ ȑȤİȚ įȚĮʌȡȐȟİȚ ĮįȓțȘȝĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ljȪȤİȚ İȟȫįȚțȘȢ
ȡȪșȝȚıȘȢ ȝİ ȕȐıȘ ljȠ ȐȡșȡȠ 80, İʌȚįȓįİȚ ıljȠ ʌȡȩıȦʌȠ Įȣljȩ ȖȡĮʌljȒ
İȚįȠʌȠȓȘıȘ, țĮȜȫȞljĮȢ ljȠ ȞĮ ʌȜȘȡȫıİȚ İȟȫįȚțȠ ʌȡȩıljȚȝȠ.
(2)
ȀĮȝȓĮ įȓȦȟȘ įİȞ ĮıțİȓljĮȚ, ĮȞ ljȠ İȟȫįȚțȠ ʌȡȩıljȚȝȠ țĮljĮȕȜȘșİȓ
ʌȡȚȞ Įʌȩ ljȘȞ ʌȐȡȠįȠ ljȡȚȐȞljĮ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ljȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑțįȠıȘȢ
ljȘȢ İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ.
DZıțȘıȘ
įȓȦȟȘȢ țĮȚ
ĮȪȟȘıȘ ljȠȣ
İȟȫįȚțȠȣ
ʌȡȠıljȓȝȠȣ
ȝİljȐ
ljȘȞ İʌȓįȠıȘ
ljȘȢ İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ
82.
Ȉİ ʌİȡȓʌljȦıȘ ʌȠȣ ʌȡȩıȦʌȠ ıljȠ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ İʌȚįȠșİȓ Ș İȚįȠʌȠȓȘıȘ
ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİljĮȚ ıljȠ ȐȡșȡȠ 81 įİȞ ʌȜȘȡȫıİȚ ljȠ İȟȫįȚțȠ ʌȡȩıljȚȝȠ ʌȠȣ
ĮȞĮijȑȡİljĮȚ ıİ ĮȣljȒ ȝȑıĮ ıİ įİțĮʌȑȞljİ ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ljȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ljȘȢ
ȑțįȠıȒȢ ljȘȢ, ljȠ İȟȫįȚțȠ ʌȡȩıljȚȝȠ ĮȣȟȐȞİljĮȚ ȝİ ljȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ıİ Įȣljȩ
ʌȠıȠȪ ȓıȠȣ ȝİ ljȠ ȝȚıȩ ljȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȠıljȓȝȠȣ.
ȉȩʌȠȢ
ʌȜȘȡȦȝȒȢ
ǼȟȫįȚțȠȣ
83.-(1)
Ǿ ʌȜȘȡȦȝȒ İȟȫįȚțȠȣ ʌȡȠıljȓȝȠȣ ȖȓȞİljĮȚ ıljȠ İʌĮȡȤȚĮțȩ ȖȡĮijİȓȠ
ljȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİljĮȚ ıljȘȞ İȚįȠʌȠȓȘıȘ.