78
ȠȤȒȝĮljȠȢ ĮȣljȠȪ, ȦȢ ĮʌȠljȑȜİıȝĮ ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ ljȠȣ ȠįȘȖȠȪ ljȠȣ
ȠȤȒȝĮljȠȢ ĮȣljȠȪ ȞĮ ȣʌĮțȠȪıİȚ șȘȡȠijȪȜĮțĮ ʌȠȣ İȞİȡȖİȓ ȕȐıİȚ ljȦȞ
įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȐȡșȡȠȣ.
(6)
ȅ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠȢ țĮljĮȡljȓȗİȚ țȐșİ ȑȟȚ ȝȒȞİȢ ȖȡĮʌljȒ ȑțșİıȘ
ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ ljȚȢ İȟȠȣıȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȡȚșȝȠȪȞljĮȚ ıljĮ İįȐijȚĮ (1) țĮȚ (2), ȠȚ
ȠʌȠȓİȢ ĮıțȒșȘțĮȞ țĮljȐ ljȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ʌȠȣ ĮijȠȡȐ Ș ȑțșİıȘ, țĮȚ ljĮ
ĮʌȠljİȜȑıȝĮljĮ ljȘȢ İʌȠʌljİȓĮȢ, İʌȚșİȫȡȘıȘȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ, ljĮ ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠțȪʌljȠȣȞ Įʌȩ ljȘȞ ȐıțȘıȘ ljȦȞ İȟȠȣıȚȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞljĮȚ ıljĮ
İįȐijȚĮ (1) țĮȚ (2) Įʌȩ șȘȡȠijȪȜĮțİȢ, țĮȚ ĮʌȠıljȑȜȜİȚ ljȘȞ ȑțșİıȘ ıljȘȞ
ǼʌȚıljȘȝȠȞȚțȒ ǼʌȚljȡȠʌȒ.
DzțljĮțljȠȚ
ȣʌȐȜȜȘȜȠȚ.
78.
ǵȜȠȚ ȠȚ ȑțljĮțljȠȚ ȣʌȐȜȜȘȜȠȚ ljȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ, ĮijȠȪ ljȪȤȠȣȞ
ljȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ljȠȣ ʌȡȠȧıljĮȝȑȞȠȣ țĮȚ ʌȡȠȝȘșİȣljȠȪȞ ȝİ ıȤİljȚțȩ įİȜljȓȠ
ljĮȣljȩljȘljĮȢ Įʌȩ ljȠȞ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠ, ȑȤȠȣȞ ljȚȢ ȓįȚİȢ İȟȠȣıȓİȢ ȝİ ljȠȣȢ
șȘȡȠijȪȜĮțİȢ, ȩljĮȞ ıȣȞȠįİȪȠȞljĮȚ Įʌȩ șȘȡȠijȪȜĮțĮ, İțljȩȢ ljȘȢ İȟȠȣıȓĮȢ
ıȪȜȜȘȥȘȢ țĮȚ ljȠȣ įȚțĮȚȫȝĮljȠȢ ȞĮ ijȑȡȠȣȞ ʌȣȡȠȕȩȜȠ ȩʌȜȠ.
ǼȟȠȣıȓİȢ
ȝİȜȫȞ ljȘȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ ljȠȣ
ȉĮȝİȓȠȣ
ĬȒȡĮȢ ȞĮ
İʌȚșİȦȡȠȪȞ
ȐįİȚİȢ.
79.-(1)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ʌȡȐȟȘ Ȓ
İȞȑȡȖİȚĮ ȖȚĮ ljȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚljİȓljĮȚ Ș țĮljȠȤȒ ȐįİȚĮȢ Ȓ ȖȚĮ ljȠ ȠʌȠȓȠ
ȣʌȐȡȤİȚ İȪȜȠȖȘ ȣʌȩȞȠȚĮ ȩljȚ ʌȡȩțİȚljĮȚ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ
ljȑljȠȚĮ ʌȡȐȟȘ Ȓ İȞȑȡȖİȚĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țȜȘșİȓ Įʌȩ ȝȑȜȠȢ ljȘȢ ĮıljȣȞȠȝȚțȒȢ
įȪȞĮȝȘȢ, ȝȑȜȠȢ ljȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ljȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ
ʌȡȩıȦʌȠ țĮljȐȜȜȘȜĮ İȟȠȣıȚȠįȠljȘȝȑȞȠ Įʌȩ ljȠȞ ȣʌȠȣȡȖȩ ȞĮ
ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ ȖȚĮ İʌȚșİȫȡȘıȘ ljȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ȐįİȚĮ.
(2)
Ȉİ ʌİȡȓʌljȦıȘ ʌȠȣ ljȠ İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȩıȦʌȠ ĮȡȞȘșİȓ Ȓ ʌĮȡĮȜİȓȥİȚ
ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ ljȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ȐįİȚĮ Ȓ ĮȡȞȘșİȓ ȞĮ įȫıİȚ ljȠ ȩȞȠȝĮ țĮȚ ljȘ
įȚİȪșȣȞıȒ ljȠȣ Ȓ įȓįİȚ ȥİȣįȑȢ ȩȞȠȝĮ Ȓ įȚİȪșȣȞıȘ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ
ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.