77
(
Ș) ȞĮ İțljİȜȠȪȞ țȐșİ ȐȜȜȠ ʌĮȡȩȝȠȚĮȢ ijȪıȘȢ țĮșȒțȠȞ ljȠ ȠʌȠȓȠ
ĮȞĮljȓșİljĮȚ ıİ ĮȣljȠȪȢ.
(2)
ȀȐșİ șȘȡȠijȪȜĮțĮȢ Ȓ ȝȑȜȠȢ ljȘȢ ĮıljȣȞȠȝȚțȒȢ įȪȞĮȝȘȢ įȪȞĮljĮȚ,
ȤȦȡȓȢ įȚțĮıljȚțȩ ȑȞljĮȜȝĮ, ȞĮ İȚıȑȜșİȚ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȣʌȠıljĮljȚțȩ Ȓ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȝȑȡȠȢ ĮȣljȠȪ İȞljȩȢ ljȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȑȤİȚ ȜȩȖȠȣȢ ȞĮ ʌȚıljİȪİȚ ȩljȚ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ șȒȡĮȝĮ, ȐȖȡȚȠ ʌljȘȞȩ Ȓ ȐȜȜȠ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ
ȝĮȖİȚȡİȪİljĮȚ, ʌȦȜİȓljĮȚ Ȓ ʌȡȠıijȑȡİljĮȚ țĮljȐ ʌĮȡȐȕĮıȘ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ
ȃȩȝȠȣ țĮȚ ȞĮ țĮljȐıȤİȚ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ljȑljȠȚȠ șȒȡĮȝĮ, ȐȖȡȚȠ ʌljȘȞȩ Ȓ
ȐȜȜȠ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ.
(3)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ, ȩljĮȞ țĮȜİȓljĮȚ Įʌȩ șȘȡȠijȪȜĮțĮ:
(
Į) ʌĮȡĮȜİȓʌİȚ ȞĮ įȫıİȚ ljȠ ȩȞȠȝȐ ljȠȣ Ȓ įȓįİȚ ȥİȪljȚțȠ ȩȞȠȝĮ,
(
ȕ) ʌĮȡĮȜİȓʌİȚ ȞĮ ıljĮȝĮljȒıİȚ ljȠ ȩȤȘȝĮ ʌȠȣ ȠįȘȖİȓ Ȓ ʌĮȡİȝʌȠįȓȗİȚ
ljȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ȑȡİȣȞĮȢ ıİ Įȣljȩ,
(
Ȗ) ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ljȡȩʌȠ, ʌĮȡİȝʌȠįȓȗİȚ șȘȡȠijȪȜĮțĮ ıljȘȞ
İțljȑȜİıȘ ljȦȞ țĮșȘțȩȞljȦȞ Ȓ İȟȠȣıȚȫȞ ljȠȣ, Ȓ
(
į) ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ljȡȩʌȠ ʌȡȠȕȐȜȜİȚ ĮȞljȓıljĮıȘ Ȓ İıțİȝȝȑȞĮ
ʌĮȡĮțȦȜȪİȚ șȘȡȠijȪȜĮțĮ ıljȘȞ İțljȑȜİıȘ ljȦȞ țĮșȘțȩȞljȦȞ ljȠȣ,
İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
(4)
īȚĮ ljȘȞ țĮȜȪljİȡȘ İțljȑȜİıȘ ljȦȞ țĮșȘțȩȞljȦȞ ljȠȣȢ ȠȚ șȘȡȠijȪȜĮțİȢ
İijȠįȚȐȗȠȞljĮȚ ȝİ İʌĮȖȖİȜȝĮljȚțȩ įİȜljȓȠ ljĮȣljȩljȘljĮȢ ȣʌȠȖȡĮȝȝȑȞȠ Įʌȩ
ljȠȞ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠ.
(5)
ȀĮȞȑȞĮȢ șȘȡȠijȪȜĮțĮȢ įİȞ İȣșȪȞİljĮȚ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ĮʌȫȜİȚĮ
Ȓ ȗȘȝȚȐ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓljĮȚ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȩȤȘȝĮ Ȓ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ
ıȦȝĮljȚțȒ ȕȜȐȕȘ ljȠȣ ȠįȘȖȠȪ Ș ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ ȐȜȜȠȣ İʌȚȕȐljȘ ljȠȣ