76
ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȃȩȝȠȣ Ȓ țĮȞȠȞȚıȝȫȞ Ȓ įȚĮljĮȖȝȐljȦȞ
ʌȠȣ İțįȓįȠȞljĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĮȣljȠȪ țĮȚ ȞĮ țĮȜȠȪȞ ljĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ
ʌȡȩıȦʌĮ ȞĮ ljȠȣȢ ĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞ ıljȠȞ ʌȜȘıȚȑıljİȡȠ
ĮıljȣȞȠȝȚțȩ ıljĮșȝȩ
˜
(
į)
ȞĮ ȗȘljȠȪȞ Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ țĮljȑȤİȚ țȣȞȘȖİljȚțȩ
ȩʌȜȠ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ ljȘȞ ȐįİȚĮ țȣȞȘȖȚȠȪ, ljȘȞ ȐįİȚĮ țĮljȠȤȒȢ
țȣȞȘȖİljȚțȠȪ ȩʌȜȠȣ, ljȠ įİȜljȓȠ ljĮȣljȩljȘljĮȢ țĮȚ ljȠ șȒȡĮȝĮ, ljĮ
ȐȖȡȚĮ ʌljȘȞȐ Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ʌȠȣ țĮljȑȤİȚ
˜
(
İ)
ȞĮ ıljĮȝĮljȠȪȞ țĮȚ ȞĮ İȡİȣȞȠȪȞ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȝİljĮijȠȡȚțȩ ȝȑıȠ
ljȠ ȠʌȠȓȠ ȕȡȓıțȠȣȞ ıİ ʌİȡȚȠȤȒ ljȠ ȠʌȠȓȠ İȪȜȠȖĮ įȘȝȚȠȣȡȖİȓ ljȘȞ
ȣʌȠȥȓĮ ȩljȚ ljȠ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ İʌȚȕĮȓȞİȚ ıİ Įȣljȩ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ
įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȃȩȝȠȣ Ȓ țĮȞȠȞȚıȝȫȞ Ȓ įȚĮljĮȖȝȐljȦȞ
ʌȠȣ İțįȓįȠȞljĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĮȣljȠȪ
˜
(
ılj)
ȞĮ țĮȜȠȪȞ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȣȞ țȐljȦ Įʌȩ
ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ İȖİȓȡȠȣȞ İȪȜȠȖĮ ljȘȞ ȣʌȠȥȓĮ ȩljȚ ȑȤİȚ ʌĮȡĮȕİȓ ljȚȢ
įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȃȩȝȠȣ Ȓ țĮȞȠȞȚıȝȫȞ Ȓ įȚĮljĮȖȝȐljȦȞ
ʌȠȣ İțįȓįȠȞljĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĮȣljȠȪ ȞĮ ljȠȣȢ ıȣȞȠįİȪıİȚ ıljȠȞ
ʌȜȘıȚȑıljİȡȠ ĮıljȣȞȠȝȚțȩ ıljĮșȝȩ
˜
(
ȗ)
ȞĮ İȚıȑȡȤȠȞljĮȚ İȜİȪșİȡĮ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ĮțȓȞȘljȘ ȚįȚȠțljȘıȓĮ Ȓ ȚįȚȠțljȘıȓĮ Ș ȠʌȠȓĮ İȝʌȓʌljİȚ
ıİ ȗȫȞȘ İȚįȚțȒȢ ʌȡȠıljĮıȓĮȢ Ȓ ıİ ȠȚțȩljȠʌȠ İțljȩȢ ȗȫȞȘȢ İȚįȚțȒȢ
ʌȡȠıljĮıȓĮȢ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ ljȠȞ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ įȚȐljĮȖȝĮ ȝİ
ȕȐıȘ ljȠ İįȐijȚȠ (6) ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 7, ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ İʌȠʌljİȓĮȢ,
İʌȚșİȫȡȘıȘȢ, İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ İijĮȡȝȠȖȒȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȃȩȝȠȣ:
ȃȠİȓljĮȚ ȩljȚ Ș İȓıȠįȠȢ ıİ țĮljȠȚțȓĮ ȖȓȞİljĮȚ ȝȩȞȠ ȝİljȐ ljȘȞ
İȟĮıijȐȜȚıȘ ljȘȢ ıȣȖțĮljȐșİıȘȢ ljȠȣ İȞȠȓțȠȣ ljȘȢ Ȓ ȝİ įȚțĮıljȚțȩ
ȑȞljĮȜȝĮ
˜