75
İȝʌȠįȓȗİȚ ljȘ įȚȐʌȡĮȟȘ ĮįȚțȘȝȐljȦȞ, ȞĮ ĮȞĮțĮȜȪʌljİȚ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠıȐȖİȚ
ʌĮȡĮȕȐljİȢ İȞȫʌȚȠȞ ljȘȢ įȚțĮȚȠıȪȞȘȢ țĮȚ ȞĮ ıȣȜȜĮȝȕȐȞİȚ țȐșİ
ʌȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ ȞȩȝȚȝĮ İȟȠȣıȚȠįȠljȘȝȑȞȠ ȞĮ ıȣȜȜĮȝȕȐȞİȚ țĮȚ
ȖȚĮ ljȘ ıȪȜȜȘȥȘ ljȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘljȚțȩȢ ȜȩȖȠȢ.
(3)
ȀȐșİ șȘȡȠijȪȜĮțĮȢ șİȦȡİȓljĮȚ ȩljȚ ȕȡȓıțİljĮȚ ʌȐȞljȠljİ ıİ țĮșȒțȠȞ
țĮȚ įȪȞĮljĮȚ ȠʌȠljİįȒʌȠljİ ȞĮ țȜȘșİȓ ıİ țĮșȒțȠȞ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȝȑȡȠȢ
ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ.
ǼȟȠȣıȓĮ
șȘȡȠijȣȜȐțȦȞ
ʌȡȠȢ
İʌȚșİȫȡȘıȘ
ĮįİȚȫȞ țĮȚ
ȑȡİȣȞĮ
ȝİljĮijȠȡȚțȫȞ
ȝȑıȦȞ.
77.-(1)
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȦȞ ȐȡșȡȦȞ 73, 74, 75 țĮȚ 76, ȠȚ
șȘȡȠijȪȜĮțİȢ ȑȤȠȣȞ țĮȚ ljĮ ʌȚȠ țȐljȦ țĮșȒțȠȞljĮ țĮȚ İȟȠȣıȓİȢ:
(
Į)
ȃĮ țĮljĮȖȖȑȜȜȠȣȞ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ʌȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ȕȡȓıțȠȣȞ
țȐljȦ Įʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ İȪȜȠȖĮ ljȘȞ ȣʌȠȥȓĮ ȩljȚ
ʌȡȠțȐȜİıİ, țĮljȐ ljȘȞ țĮljĮįȓȦȟȘ șȘȡĮȝȐljȦȞ Ȓ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ,
ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ȗȘȝȚȐ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ Ȓ ȚįȚȠțljȘıȓĮ
ıljȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ
˜
(
ȕ)
ȞĮ İȡİȣȞȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ĮȞĮțȡȓȞȠȣȞ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ
ȕȡȓıțȠȣȞ țȐljȦ Įʌȩ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ İȖİȓȡȠȣȞ İȪȜȠȖĮ ljȘȞ ȣʌȠȥȓĮ
ȩljȚ ȑȤİȚ ʌĮȡĮȕİȓ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȃȩȝȠȣ Ȓ
țĮȞȠȞȚıȝȫȞ Ȓ įȚĮljĮȖȝȐljȦȞ ʌȠȣ İțįȓįȠȞljĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĮȣljȠȪ
˜
(
Ȗ)
ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞȠȣȞ, ȖȚĮ ĮȞĮțȡȚljȚțȠȪȢ ıțȠʌȠȪȢ, ıljȘȞ țȡȐljȘıȘ țȐșİ
ĮȞljȚțİȚȝȑȞȠȣ ʌȠȣ ȕȡȓıțİljĮȚ ıljȘȞ țĮljȠȤȒ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ Įʌȩ ljĮ
ʌȚȠ ʌȐȞȦ ʌȡȩıȦʌĮ țĮȚ ljȠ ȠʌȠȓȠ ıȣȝȕȐȜȜİȚ Ȓ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ıȣȝȕȐȜİȚ ıljȘȞ ĮʌȩįİȚȟȘ įȚȐʌȡĮȟȘȢ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ