83
(2)
ȅ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ, ȝİljȐ ljȘȞ İȓıʌȡĮȟȘ ȤȡȘȝĮljȚțȒȢ ʌȠȚȞȒȢ,
ȞĮ ȤȠȡȘȖȒıİȚ ĮȝȠȚȕȒ ȝȘ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣıĮ ljȠ ȒȝȚıȣ ljȘȢ ȤȡȘȝĮljȚțȒȢ ʌȠȚȞȒȢ
Ȓ ljȠȣ İȟȫįȚțȠȣ ʌȡȠıljȓȝȠȣ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ʌȡȩıȦʌȠ ljȠȣ ȠʌȠȓȠȣ Ș
ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ Ȓ ıȣȝȕȠȜȒ ıȣȞȑljİȚȞİ, țĮljȐ ljȘ ȖȞȫȝȘ ljȠȣ, ıljȘȞ țĮljĮįȓțȘ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ ʌĮȡȑȕȘțİ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ
ȃȩȝȠȣ.
ǹȞljȓȖȡĮijĮ
ĮįİȚȫȞ.
92.-(1)
Ȉİ ʌİȡȓʌljȦıȘ ʌȠȣ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ȐįİȚĮ ʌȠȣ İțįȩșȘțİ ıȪȝijȦȞĮ
ȝİ ljȠȞ ʌĮȡȩȞljĮ ȃȩȝȠ ĮʌȦȜİıșİȓ, țĮljĮıljȡĮijİȓ
ljȣȤĮȓȦȢ Ȓ
ʌĮȡĮȝȠȡijȦșİȓ ıİ ljȑljȠȚȠ ȕĮșȝȩ, ȫıljİ ljĮ ıljȠȚȤİȓĮ ljȘȢ ȞĮ țĮljĮıljȠȪȞ
įȣıĮȞȐȖȞȦıljĮ, Ƞ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ, ĮȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ ljȘȞ
ĮȞȐȖțȘ ȞĮ İȞİȡȖȒıİȚ țĮlj’ ĮȣljȩȞ ljȠȞ ljȡȩʌȠ, ȞĮ İțįȫıİȚ ĮȞljȓȖȡĮijȠ ljȘȢ
ȐįİȚĮȢ.
(2)
ǹȞljȓȖȡĮijȠ ȐįİȚĮȢ ʌȠȣ İțįȓįİljĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠ İįȐijȚȠ (1) ȑȤİȚ
ljȘȞ ȓįȚĮ ȚıȤȪ ȩʌȦȢ Ș ĮȡȤȚțȒ ȐįİȚĮ.
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ȆĮȡĮȡljȒȝĮljȠȢ
Vǿǿ.
93.
ȅ ȣʌȠȣȡȖȩȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ įȚȐljĮȖȝĮ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪİljĮȚ ıljȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ
ǼijȘȝİȡȓįĮ ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ ȞĮ ljȡȠʌȠʌȠȚİȓ Ȓ ȞĮ ĮȞljȚțĮșȚıljȐ
ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠljİ Įʌȩ ljȠȣȢ ljȪʌȠȣȢ ʌȠȣ İțljȓșİȞljĮȚ ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Vǿǿ.
ǼȟȠȣıȓĮ
ȑțįȠıȘȢ
țĮȞȠȞȚıȝȫȞ.
94.-(1)
ȉȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ įȪȞĮljĮȚ ȞĮ İțįȓįİȚ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ ȖȚĮ
ljȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ șȑȝĮljȠȢ ljȠ ȠʌȠȓȠ ȤȡȒȗİȚ Ȓ İȓȞĮȚ įİțljȚțȩ
țĮșȠȡȚıȝȠȪ țĮȚ ȖİȞȚțȩljİȡĮ ȖȚĮ ljȘȞ țĮȜȪljİȡȘ İijĮȡȝȠȖȒ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ
ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȃȩȝȠȣ.
(2)
ȋȦȡȓȢ İʌȘȡİĮıȝȩ ljȘȢ ȖİȞȚțȩljȘljĮȢ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ
(1),
ȠȚ țĮȞȠȞȚıȝȠȓ ĮȣljȠȓ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ȖȚĮ ȩȜĮ Ȓ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ Įʌȩ ljĮ ĮțȩȜȠȣșĮ șȑȝĮljĮ: