69
ȂǼȇȅȈ ȋǿǿǿ
ǼȁǼīȋȅȈ ȂǾ ȆȇȅȈȉǹȉǼȊȅȂǼȃȍȃ Ǽǿǻȍȃ
DzȜİȖȤȠȢ ȝȘ
ʌȡȠıljĮljİȣȩ-
ȝİȞȦȞ İȚįȫȞ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ȋ.
67.- (1)
ȅ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠȢ įȪȞĮljĮȚ
,
ȝİ ȖȞȦıljȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ
įȘȝȠıȚİȪİljĮȚ ıljȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ ǼijȘȝİȡȓįĮ ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ țĮȚ ȝİ
ȩȡȠȣȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞljĮȚ ıljȘ ȖȞȦıljȠʌȠȓȘıȘ
,
ȞĮ İʌȚljȡȑʌİȚ ıİ
șȘȡȠijȪȜĮțĮ ljȘ ȝİljĮijȠȡȐ țȣȞȘȖİljȚțȠȪ ȩʌȜȠȣ țĮljȐ ljȘ įȚȐȡțİȚĮ
țȜİȚıljȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ țȣȞȘȖȓȠȣ
,
ȝȑıĮ ıİ ʌİȡȚȠȤȒ
,
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ țĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ țȣȞȘȖȓȠȣ
,
ȝİ
ıțȠʌȩ
,
İȜȜİȓȥİȚ İȞĮȜȜĮțljȚțȫȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘljȚțȫȞ ȜȪıİȦȞ țĮȚ
ljȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ
12,
ȞĮ ʌȣȡȠȕȠȜİȓ
,
ȞĮ
șĮȞĮljȫȞİȚ
,
ȞĮ ıȣȜȜĮȝȕȐȞİȚ Ȓ ȞĮ țĮljĮįȚȫțİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ Įʌȩ
ljĮ ȝȘ ʌȡȠıljĮljİȣȩȝİȞĮ İȓįȘ ljȠȣ ȆĮȡĮȡljȒȝĮljȠȢ ȋ
,
ȩʌȦȢ ĮȣljȐ
țĮșȠȡȓȗȠȞljĮȚ ıljȘ ȖȞȦıljȠʌȠȓȘıȘ
,
ȞȠȠȣȝȑȞȠȣ ȩljȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ
ȗȘȝȚȐ ʌȠȣ ĮȣljȐ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ İȓȞĮȚ ıȠȕĮȡȒ
.
(2)
ȈljȘ ȖȞȦıljȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİljĮȚ ıljȠ İįȐijȚȠ (1) ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
țĮșȠȡȓȗİljĮȚ Ș ʌİȡȚȠȤȒ ȝȑıĮ ıljȘȞ ȠʌȠȓĮ țĮȚ Ș ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ țĮljȐ
ljȘȞ ȠʌȠȓĮ İʌȚljȡȑʌİljĮȚ Ș ȝİljĮijȠȡȐ țȣȞȘȖİljȚțȠȪ ȩʌȜȠȣ.
(3)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȦȞ İįĮijȓȦȞ (1)
țĮȚ (2) Ȓ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȩȡȠ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİljĮȚ ıljȘ ȖȞȦıljȠʌȠȓȘıȘ İȓȞĮȚ
ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
ǼȟȠȣıȓİȢ
ʌȡȠȧıljĮȝȑȞȠȣ
ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ
ȝȘ
ʌȡȠıljĮljİȣȩȝİȞ
Į İȓįȘ.
68.
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 67, Ƞ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠȢ
ȝʌȠȡİȓ ȝİ ȠįȘȖȓİȢ ʌȠȣ İțįȓįİȚ ʌȡȠȢ ljĮ ȝȑȜȘ ljȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ljȠȣ
ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ljĮ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȝȑljȡĮ ȖȚĮ ljȘ șĮȞȐljȦıȘ,
ıȪȜȜȘȥȘ țĮȚ țĮljĮįȓȦȟȘ ȝȘ ʌȡȠıljĮljİȣȩȝİȞȦȞ İȚįȫȞ.
ȂǼȇȅȈ ȋǿ
V
ȀȊȃǾīǼȉǿȀǼȈ ȅȇīǹȃȍȈǼǿȈ
ǻȚĮljȐȟİȚȢ ʌȠȣ
ʌȡȠȞȠȠȪȞ ljȘȞ
69.
īȚĮ ljȘȞ ȓįȡȣıȘ țȣȞȘȖİljȚțȫȞ ȠȡȖĮȞȫıİȦȞ ĮʌĮȚljİȓljĮȚ Ș ljȒȡȘıȘ
ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȦȞ ʌİȡȓ ȈȦȝĮljİȓȦȞ țĮȚ ǿįȡȣȝȐljȦȞ ȃȩȝȦȞ ljȠȣ