70
ȓįȡȣıȘ
țȣȞȘȖİljȚțȒȢ
ȠȡȖȐȞȦıȘȢ.
57
ljȠȣ 1972
85(
ǿ) ljȠȣ 1997.
Ȁİij. 112.
3
ljȠȣ 1972
12
ljȠȣ 1984
122(
ǿ) ljȠȣ 1999.
1972
țĮȚ 1997 Ȓ ljȠȣ ʌİȡȓ ǼȖȖȡĮijȒȢ ȁİıȤȫȞ ȃȩȝȠȣ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İȓȞĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞİȢ ıljȘȞ ȀȣʌȡȚĮțȒ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ȀȣȞȘȖȓȠȣ țĮȚ
ǻȚĮljȒȡȘıȘȢ DZȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ.
ȈțȠʌȠȓ
țȣȞȘȖİljȚțȒȢ
ȠȡȖȐȞȦıȘȢ.
70.
īȚĮ ljȘȞ İȖȖȡĮijȒ țȣȞȘȖİljȚțȒȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ ȦȢ ıȦȝĮljİȓȠ Ȓ ȓįȡȣȝĮ Ȓ
ȜȑıȤȘ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓljȘljȠ ȩʌȦȢ ıljȠ țĮljĮıljĮljȚțȩ ljȘȢ ĮȞĮijȑȡȠȞljĮȚ
ȝİljĮȟȪ ljȦȞ ȐȜȜȦȞ ıțȠʌȫȞ ljȘȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ:
(
Į) Ș ıȣȝȕȠȜȒ ljȘȢ ıljȘȞ ʌȡȠıljĮıȓĮ țĮȚ ĮȞȐʌljȣȟȘ ljȘȢ ȐȖȡȚĮȢ
ʌĮȞȓįĮȢ,
(
ȕ) Ș įȚĮʌĮȚįĮȖȫȖȘıȘ ljȦȞ ȝİȜȫȞ ljȘȢ ȖȚĮ ljȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ țȣȞȘȖİljȚțȒȢ
ıȣȞİȓįȘıȘȢ, țĮȚ
(
Ȗ) Ș ʌȡȠıljĮıȓĮ ljȠȣ ijȣıȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞljȠȢ ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ.
M
ǼȇȅȈ
XV
ȋȍȇȅǿ ǼȄǹȈȀǾȈǾȈ
-
ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ ȀȊȃǾīȍȃ
ȋȫȡȠȚ
İȟȐıțȘıȘȢ
țĮȚ
İțʌĮȓįİȣıȘȢ
țȣȞȘȖȫȞ.
90
ljȠȣ 1972
56
ljȠȣ 1982
7
ljȠȣ 1990
28
ljȠȣ 1991
71.-(1)
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȃȩȝȠȣ, ljȦȞ ʌİȡȓ
ȆȣȡȠȕȩȜȦȞ ȃȩȝȦȞ ljȠȣ 1974 ȑȦȢ 2000, ljȦȞ ʌİȡȓ ȆȠȜİȠįȠȝȓĮȢ țĮȚ
ȋȦȡȠljĮȟȓĮȢ ȃȩȝȦȞ ljȠȣ 1972 ȝȑȤȡȚ 2002, ljȠȣ ʌİȡȓ ȇȣșȝȓıİȦȢ ȅįȫȞ țĮȚ
ȅȚțȠįȠȝȫȞ ȃȩȝȠȣ țĮȚ ljȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıljĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ljȘȢ ĭȪıȘȢ
țĮȚ ljȘȢ DZȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ ȃȩȝȠȣ ljȠȣ 2003, țȣȞȘȖİljȚțȩ ıȦȝĮljİȓȠ, ȓįȡȣȝĮ Ȓ
ȜȑıȤȘ, ʌȠȣ ĮʌȠljİȜİȓljĮȚ Įʌȩ İȓțȠıȚ ȑȞĮ ljȠȣȜȐȤȚıljȠȞ țĮljȩȤȠȣȢ ȐįİȚĮȢ
țȣȞȘȖȚȠȪ țĮȚ İȓȞĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ıljȘȞ ȀȣʌȡȚĮțȒ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ȀȣȞȘȖȓȠȣ
țĮȚ ǻȚĮljȒȡȘıȘȢ DZȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ, įȪȞĮljĮȚ, ȝİljȐ Įʌȩ ĮȓljȘıȒ ljȠȣ ıljȠȞ
ȣʌȠȣȡȖȩ, ıljȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮijȑȡȠȞljĮȚ ljĮ ȠȞȩȝĮljĮ țĮȚ ȠȚ ĮȡȚșȝȠȓ