68
(3)
ȂİljȐ Įʌȩ ljȑljȠȚĮ ıȪȜȜȘȥȘ Ȓ ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ Ș ȪʌĮȡȟȘ İȚįȫȞ
ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ıljȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȤȫȡȠ ĮʌȠljİȜİȓ ĮįȓțȘȝĮ țĮȚ
ʌȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ljȑljȠȚİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ
ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
ȂǼȇȅȈ ȋ
II
ȆȇȅȈȉǹȈǿǹ ȉǾȈ īǼȍȇīǿǹȈ
ȆȡȠıljĮıȓĮ
țĮȜȜȚİȡȖİȚȫȞ.
65.- (1)
ȀĮljȐ ljȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ țȣȞȘȖȚȠȪ ĮʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ ıİ țȐljȠȤȠ
ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȚȠȪ ȞĮ ʌȣȡȠȕȠȜİȓ ʌȡȠȢ ljȘȞ țĮljİȪșȣȞıȘ ȩʌȠȣ ȖİȦȡȖȠȓ
ĮıȤȠȜȠȪȞljĮȚ ȝİ ȖİȦȡȖȚțȑȢ ĮıȤȠȜȓİȢ ȝİ țȓȞįȣȞȠ ʌȡȩțȜȘıȘȢ
ĮljȣȤȒȝĮljȠȢ Ȓ ıȠȕĮȡȒȢ İȞȩȤȜȘıȘȢ ʌȡȠȢ ĮȣljȠȪȢ Ȓ ȝİ țȓȞįȣȞȠ
ʌȡȩțȜȘıȘȢ ȗȘȝȚȐȢ ıİ ȖİȦȡȖȚțȑȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ.
(2)
ȀĮljȐ ljȚȢ ȝȑȡİȢ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ țȣȞȘȖȚȠȪ ĮʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ Ș ȠįȒȖȘıȘ
Ȓ ıljȐșȝİȣıȘ ȝȑıȦȞ ȝİljĮijȠȡȐȢ țĮljȩȤȦȞ ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȚȠȪ İȞljȩȢ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠljİ ȖİȦȡȖȚțȒȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ Ȓ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȐȜȜȠ ȤȫȡȠ
ȩʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ȗȘȝȚȐ Ȓ ĮȜȜȠȓȦıȘ ljȘȢ ȤȜȦȡȓįĮȢ.
(3)
ǹʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ Ș ıțȩʌȚȝȘ ʌȡȩțȜȘıȘ ȗȘȝȚȐȢ Ȓ țĮljĮıljȡȠijȒȢ ljȘȢ
ȤȜȦȡȓįĮȢ.
(4)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ
ȐȡșȡȠȣ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
ǻȚțĮȓȦȝĮ
țĮljȩȤȠȣ ȖȚĮ
İțijȠȕȚıȝȩ
ȐȜȜȦȞ
șȘȡĮȝȐljȦȞ
ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ
ȗȘȝȚȐ.
66. 0
ȚįȚȠțljȒljȘȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠljİ ijȣljİȓĮȢ, ĮȝʌİȜȚȠȪ, țȒʌȠȣ Ȓ ȐȜȜȘȢ
țĮȜȜȚİȡȖȘȝȑȞȘȢ ȖȘȢ, Ƞ ȓįȚȠȢ Ȓ įȚȐ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ ȐȜȜȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ
İȟȠȣıȚȠįȠljȘȝȑȞȠȣ Įʌȩ ĮȣljȩȞ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțijȠȕȓȗİȚ șȘȡȐȝĮljĮ țĮȚ İȓįȘ
ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ljĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȗȘȝȚȐ Ȓ İȓȞĮȚ įȣȞĮljȩ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ȗȘȝȚȐ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ țĮȜȜȚİȡȖȘȝȑȞȠ ijȣljȩ,
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞljĮȢ ıțȚȐȤljȡĮ, țĮșȡȑijljİȢ, ȡĮįȚȩijȦȞĮ Ȓ țĮȞȠȞȐțȚ ȝİljȐ
Įʌȩ ȐįİȚĮ ljȠȣ ʌȡȠȧıljĮȝȑȞȠȣ.