67
ǼȓįȠȢ ȣʌȩ
ĮʌİȚȜȒ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Iȋ.
63.-(1)
ȅ ȣʌȠȣȡȖȩȢ ȝİ ȖȞȦıljȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪİljĮȚ ıljȘȞ
ǼʌȓıȘȝȘ ǼijȘȝİȡȓįĮ ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮșȠȡȓıİȚ İțljȩȢ ljȦȞ
İȚįȫȞ ljȠȣ ȆĮȡĮȡljȒȝĮljȠȢ ǿȋ țĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ȐȜȜȠ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ
ʌĮȞȓįĮȢ, ȝİ ljȘ ıȪȝijȦȞȘ ȖȞȫȝȘ ljȘȢ ǼʌȚıljȘȝȠȞȚțȒȢ ǼʌȚljȡȠʌȒȢ, ȦȢ
İȓįȠȢ ȣʌȩ ĮʌİȚȜȒ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿ.
(2)
ȉĮ İȓįȘ ȣʌȩ ĮʌİȚȜȒ ĮʌȠȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ljĮ ȓįȚĮ ȝȑljȡĮ ʌȡȠıljĮıȓĮȢ
ȝİ ljĮ İȓįȘ ljȠȣ ȆĮȡĮȡljȒȝĮljȠȢ ǿ.
(3)
ǹȞİȟȐȡljȘljĮ Įʌȩ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ ȐȜȜȠȣ ȞȩȝȠȣ ȖȚĮ
ljĮ İȓįȘ ȣʌȩ ĮʌİȚȜȒ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞljĮȚ ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Iȋ Ȓ ȝİ
ȖȞȦıljȠʌȠȓȘıȘ ljȠȣ ȣʌȠȣȡȖȠȪ, įȣȞȐȝİȚ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (1), ĮʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ĮȞȐʌljȣȟȘ Ȓ įȡĮıljȘȡȚȩljȘljĮ Ȓ ȣʌȠȕȐșȝȚıȘ ʌİȡȚȠȤȫȞ
ʌȠȣ țĮȜȪʌljȠȣȞ ȤȫȡȠȣȢ ljȠȣ ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪ ljȠȣȢ țȪțȜȠȣ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
İʌȚįȡȐıȠȣȞ ĮȡȞȘljȚțȐ ıljȠȣȢ ʌȜȘșȣıȝȠȪȢ ljȠȣȢ.
(4)
ȉȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚljȡȑȥİȚ, ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ
ıȠȕĮȡȠȪ įȘȝȠıȓȠȣ ıȣȝijȑȡȠȞljȠȢ, İȟĮȓȡİıȘ Įʌȩ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ
İįĮijȓȠȣ (3) țĮȚ ȞĮ İʌȚljȡȑȥİȚ ȒʌȚĮ ĮȞȐʌljȣȟȘ ȣʌȩ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗİȚ.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ
țĮljĮțȡȐljȘıȘȢ
İȞljȩȢ ʌİȡȚijȡĮȖ-
ȝȑȞȦȞ ȤȫȡȦȞ
șȘȡĮȝȐljȦȞ țĮȚ
İȚįȫȞ ȐȖȡȚĮȢ
ʌĮȞȓįĮȢ.
64.-(1)
ǹʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ Ș țĮljĮțȡȐljȘıȘ İȞljȩȢ ȠʌȠȚȦȞįȒʌȠljİ ȚįȚȦljȚțȫȞ
ʌİȡȚijȡĮȖȝȑȞȦȞ ȤȫȡȦȞ șȘȡĮȝȐljȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ İȚįȫȞ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ljĮ
ȠʌȠȓĮ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȝİljĮțȚȞȠȪȞljĮȚ İȜİȪșİȡĮ İȞljȩȢ țĮȚ İțljȩȢ ljȘȢ
ʌİȡȓijȡĮȟȘȢ ȜȩȖȦ ljȘȢ ʌİȡȓijȡĮȟȘȢ.
(2)
Ȉİ ʌİȡȚʌljȫıİȚȢ ʌȠȣ İȓįȘ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ İȖțȜȦȕȓȗȠȞljĮȚ ȜȩȖȦ
ljȘȢ ʌİȡȓijȡĮȟȘȢ, Ƞ ȚįȚȠțljȒljȘȢ ȣʌȠȤȡİȠȪljĮȚ ȞĮ İȚįȠʌȠȚİȓ ljȠȞ
ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠ ȖȚĮ ıȪȜȜȘȥȘ țĮȚ ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȒ ljȠȣȢ ıİ țĮljȐȜȜȘȜȠȣȢ
ȤȫȡȠȣȢ.