66
ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ ıİ ȝȑȜȠȢ ljȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ljȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ, ȝĮȗȓ ȝİ ljȠ
ȕȚȕȜȓȠ țĮljĮȖȡĮijȒȢ, ȖȚĮ ȑȖțȡȚıȘ ʌȡȠȢ ljĮȡȓȤİȣıȘ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Vǿǿ.
ȉȪʌȠȢ Ĭ.
(7)
īȚĮ țȐșİ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ȖȚĮ ljȠ ȠʌȠȓȠ įȓįİljĮȚ ȑȖțȡȚıȘ
ıȣȝʌȜȘȡȫȞİljĮȚ ȑȞljȣʌȠ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠȞ ȉȪʌȠ Ĭ ljȠȣ ȆĮȡĮȡljȒȝĮljȠȢ
Vǿǿ. ȉȠ țȐljȦ ȝȑȡȠȢ ljȠȣ İȞljȪʌȠȣ ıȣȞȠįİȪİȚ ljȠ ljĮȡȚȤİȣȝȑȞȠ İȓįȠȢ țĮȚ
ljȠ ʌȐȞȦ ȝȑȡȠȢ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıljȠ ĮȡȤİȓȠ ljȠȣ țĮljȩȤȠȣ ȐįİȚĮȢ ljĮȡȓȤİȣıȘȢ.
(8)
ȅ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠȢ ĮʌȠȡȡȓʌljİȚ ĮȓljȘıȘ ȖȚĮ ljĮȡȓȤİȣıȘ İȓįȠȣȢ
ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ Ȓ ȗȫȠȣ ȖȚĮ ljȠ ȠʌȠȓȠ ȣʌȐȡȤİȚ ȣʌȠȥȓĮ ȩljȚ İȓȞĮȚ ʌȡȠȧȩȞ
ĮįȚțȒȝĮljȠȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljĮ ȐȡșȡĮ 11, 17 țĮȚ 44.
(9)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (4)
İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ țĮȚ ȣʌȩțİȚljĮȚ, ıİ ʌİȡȓʌljȦıȘ țĮljĮįȓțȘȢ, ıİ
ijȣȜȐțȚıȘ ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ljĮ įȪȠ ȤȡȩȞȚĮ Ȓ ıİ ȤȡȘȝĮljȚțȒ ʌȠȚȞȒ
ʌȠȣ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ljȚȢ ȁ.Ȁ. 2.000,00 Ȓ țĮȚ ıljȚȢ įȪȠ ĮȣljȑȢ ʌȠȚȞȑȢ.
(10)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȦȞ İįĮijȓȦȞ (1),
(5)
țĮȚ (6) İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Vǿǿǿ.
(11)
ȀȐljȠȤȠȢ ljĮȡȚȤİȣȝȑȞȠȣ șȘȡȐȝĮljȠȢ Ȓ İȓįȠȣȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ
ȠijİȓȜİȚ İȞljȩȢ ȑȟȚ ȝȘȞȫȞ Įʌȩ ljȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȚıȤȪȠȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ ȃȩȝȠȣ
ȞĮ ĮʌİȣșȣȞșİȓ ıljȠȞ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠ ȖȚĮ İȟĮıijȐȜȚıȘ ıȤİljȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ,
țĮljĮȕȐȜȜȠȞljĮȢ ljȠ ljȑȜȠȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİljĮȚ ıljȠ ȆĮȡȐȡljȘȝĮ Vǿǿǿ ȖȚĮ țȐșİ
ljĮȡȚȤİȣȝȑȞȠ ȗȫȠ.
ǽȘȝȚȑȢ ıİ ȑȡȖĮ
ȣʌȠįȠȝȒȢ ljȠȣ
ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ.
62.
Ǿ ʌĮȡȐȞȠȝȘ İȓıȠįȠȢ, ʌĮȡİȞȩȤȜȘıȘ Ȓ ʌȡȩțȜȘıȘ ȗȘȝȚȐȢ ıİ
ʌȣȡȒȞİȢ ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘȢ ʌİȡįȚțȚȫȞ, ʌȠljȓıljȡİȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ȞİȡȠȪ ıİ
șȘȡȐȝĮljĮ, ıʌȠȡȑȢ șȘȡĮȝȐljȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ȑȡȖĮ
ȣʌȠįȠȝȒȢ Ȓ ʌȚȞĮțȓįİȢ ljȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ ĮʌȠljİȜİȓ ĮįȓțȘȝĮ țĮȚ
ʌȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ljȑljȠȚİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ
ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.