57
ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞİȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ
țȣȞȘȖȚȠȪ.
ǼijȘȝİȡȓįĮ ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ ȞĮ țȘȡȪȟİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ʌİȡȚȠȤȒ ȦȢ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ țȣȞȘȖȚȠȪ ȖȚĮ ljȑljȠȚĮ ʌİȡȓȠįȠ
ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİȚ ıljȠ įȚȐljĮȖȝĮ:
ȃȠİȓljĮȚ ȩljȚ Ș ȠȜȚțȒ ȑțljĮıȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȦȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ țȣȞȘȖȚȠȪ ıİ ȝȚĮ İʌĮȡȤȓĮ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ljȠ ȑȞĮ ljȡȓljȠ ljȘȢ
ȠȜȚțȒȢ ȑțljĮıȘȢ ljȘȢ İʌĮȡȤȓĮȢ.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ
ȝİljĮijȠȡȐȢ
ȩʌȜȦȞ ıİ
ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȘ
ʌİȡȚȠȤȒ
țȣȞȘȖȚȠȪ Ȓ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ
ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȘ
ʌİȡȚȠȤȒ
țȣȞȘȖȚȠȪ.
52.
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȦȞ ȐȡșȡȦȞ 50, 51 țĮȚ 57,
ʌȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ:
(
Į) ʌȣȡȠȕȠȜİȓ, ijȠȞİȪİȚ, ıȣȜȜĮȝȕȐȞİȚ Ȓ țĮljĮįȚȫțİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ
șȒȡĮȝĮ ȝȑıĮ ıİ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ țȣȞȘȖȚȠȪ Ȓ ıİ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ țȣȞȘȖȚȠȪ Ȓ ȕȡȓıțİljĮȚ ıİ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ljȑljȠȚĮ ʌİȡȚȠȤȒ țȐljȦ Įʌȩ ʌİȡȚıljȐıİȚȢ ʌȠȣ
ijĮȞİȡȫȞȠȣȞ ȩljȚ ʌĮȡȐȞȠȝĮ țĮljİįȓȦțİ șȒȡĮȝĮ
.
Ȓ
(
ȕ) įİȞ İȓȞĮȚ ȝȑȜȠȢ ljȘȢ ĮıljȣȞȠȝȚțȒȢ įȪȞĮȝȘȢ Ȓ șȘȡȠijȪȜĮțĮȢ țĮȚ
ȝİljĮijȑȡİȚ ʌȣȡȠȕȩȜȠ ȩʌȜȠ ıİ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ țȣȞȘȖȚȠȪ
Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ țȣȞȘȖȚȠȪ, ȤȦȡȓȢ ljȘ
ȖȡĮʌljȒ ȐįİȚĮ ljȠȣ ʌȡȠȧıljĮȝȑȞȠȣ,
İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
ȈijȡȐȖȚıȝĮ
țȣȞȘȖİljȚțȫȞ
53.-(1)
ȉȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ, ȖȚĮ ljȠ ıțȠʌȩ ʌĮȡİȝʌȩįȚıȘȢ ljȘȢ
ȤȡȒıȘȢ țȣȞȘȖİljȚțȫȞ ȩʌȜȦȞ țĮljȐ ljȘ įȚȐȡțİȚĮ țȜİȚıljȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ