56
ȐȖȡȚȠȣ ʌljȘȞȠȪ
țĮljȐ ljȘ įȚȐȡțİȚĮ
țȜİȚıljȒȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ
țȣȞȘȖȚȠȪ.
ȃȠİȓljĮȚ ȩljȚ Ƞ ȣʌȠȣȡȖȩȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ ȖȞȦıljȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ
įȘȝȠıȚİȪİljĮȚ ıljȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ ǼijȘȝİȡȓįĮ ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİȚ
ʌİȡȓȠįȠ ȩȤȚ ȝİȖĮȜȪljİȡȘ ljȦȞ įİțĮʌȑȞljİ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ljȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȜȒȟİȦȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠljİ ĮȞȠȚțljȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ țȣȞȘȖȚȠȪ țĮljȐ ljȘȞ ȠʌȠȓĮ
İʌȚljȡȑʌİljĮȚ Ș țĮljȠȤȒ ijȠȞİȣȝȑȞȠȣ șȘȡȐȝĮljȠȢ.
ǹʌĮȖȠȡİȣȝȑȞİȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ
țȣȞȘȖȚȠȪ.
50.-(1)
ȉȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ ȝİ įȚȐljĮȖȝĮ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪİljĮȚ ıljȘȞ
ǼʌȓıȘȝȘ ǼijȘȝİȡȓįĮ ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ țȘȡȪljljİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ʌİȡȚȠȤȒ
ȦȢ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ țȣȞȘȖȚȠȪ.
(2)
ȋȦȡȓȢ İʌȘȡİĮıȝȩ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (1):
(
Į) ȩȜİȢ ȠȚ ĮıljȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ, ȠȚ ljȠȣȡȚıljȚțȑȢ İȖțĮljĮıljȐıİȚȢ țĮȚ ȠȚ
țĮljȠȚțȘȝȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ȤȦȡȚȫȞ ıİ ĮțljȓȞĮ ʌİȞljĮțȠıȓȦȞ (500)
ȝȑljȡȦȞ Įʌȩ ljȚȢ ʌĮȡȣijȑȢ ljȦȞ ȠȚțȚȫȞ ljȠȣȢ Ȓ ljȦȞ
İȖțĮljĮıljȐıİȫȞ ljȠȣȢ țĮȚ ȠȚ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıİ ĮțljȓȞĮ įȚĮțȩıȚȦȞ
(200)
ȝȑljȡȦȞ Įʌȩ ȝİȝȠȞȦȝȑȞİȢ ȠȚțȓİȢ,
(
ȕ) ȩȜİȢ ȠȚ ıljȡĮljȚȦljȚțȑȢ İȖțĮljĮıljȐıİȚȢ țĮȚ ȠȚ İȖțĮljĮıljȐıİȚȢ ıİ
ĮʌȩıljĮıȘ ljȡȚĮțȩıȚȦȞ (300) ȝȑljȡȦȞ Įʌȩ ĮȣljȑȢ
.
(
Ȗ) ȩȜȠȚ ȠȚ ȚįȚȦljȚțȠȓ ʌİȡȚijȡĮȖȝȑȞȠȚ Įʌȩ ljȠȓȤȠȣȢ Ȓ Įʌȩ ȝİljĮȜȜȚțȩ
įȓțljȣȠ Ȓ Įʌȩ ȐȜȜȠ ȣȜȚțȩ ʌİȡȓijȡĮȟȘȢ ȪȥȠȣȢ ȝİȖĮȜȪljİȡȠȣ ljȦȞ
İțĮljȩȞ ʌİȞȒȞljĮ (150) İțĮljȠıljȫȞ ȤȫȡȠȚ,
İȓȞĮȚ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țȣȞȘȖȚȠȪ.
ȆȡȠıȦȡȚȞȐ
51.
ȅ ȣʌȠȣȡȖȩȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ įȚȐljĮȖȝĮ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪİljĮȚ ıljȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ