55
țȜİȚıljȑȢ
ʌİȡȚȩįȠȣȢ
țȣȞȘȖȚȠȪ.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ
țȣȞȘȖȚȠȪ țĮljȐ
ljȘ įȚȐȡțİȚĮ
țȜİȚıljȒȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ
țȣȞȘȖȚȠȪ.
48.-(1)
ȀĮȞȑȞĮ ʌȡȩıȦʌȠ įİȞ ʌȣȡȠȕȠȜİȓ, ijȠȞİȪİȚ, ıȣȜȜĮȝȕȐȞİȚ,
ʌĮȡİȞȠȤȜİȓ Ȓ țĮljĮįȚȫțİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ șȒȡĮȝĮ Ȓ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ
ʌĮȞȓįĮȢ țĮljȐ ljȘ įȚȐȡțİȚĮ țȜİȚıljȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ țȣȞȘȖȚȠȪ.
(2)
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȦȞ ȐȡșȡȦȞ 11, 12, 17 țĮȚ 18, Ƞ
ȣʌȠȣȡȖȩȢ ȝʌȠȡİȓ, ȝİ ljȘȞ ȑțįȠıȘ İȚįȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ țĮȚ ȝİ ljȑljȠȚȠȣȢ
ȩȡȠȣȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞljĮȚ ıljȘȞ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ ȞĮ İʌȚljȡȑȥİȚ ıİ
șȘȡȠijȪȜĮțĮ ȞĮ ʌȣȡȠȕȠȜİȓ, ȞĮ ijȠȞİȪİȚ, ȞĮ ıȣȜȜĮȝȕȐȞİȚ Ȓ ȞĮ
țĮljĮįȚȫțİȚ ȝȑıĮ ıİ ʌİȡȚȠȤȒ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİljĮȚ ıljȘȞ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ
șȒȡĮȝĮ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİljĮȚ ıljȘȞ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ țĮljȐ ljȘ įȚȐȡțİȚĮ
ȠȜȩțȜȘȡȘȢ Ȓ ȝȑȡȠȣȢ țȜİȚıljȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ țȣȞȘȖȚȠȪ.
(3)
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȦȞ ȐȡșȡȦȞ 11, 12, 17 țĮȚ 18, Ƞ
ȣʌȠȣȡȖȩȢ ȝʌȠȡİȓ, ȝİ İȚįȚțȒ ȐįİȚĮ, ȞĮ İʌȚljȡȑȥİȚ ıİ șȘȡȠijȪȜĮțĮ ȞĮ
ʌȣȡȠȕȠȜİȓ, ȞĮ ijȠȞİȪİȚ, ȞĮ țĮljĮįȚȫțİȚ, Ȓ ȞĮ ıȣȜȜĮȝȕȐȞİȚ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ șȒȡĮȝĮ Ȓ İȓįȠȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ
İʌȚıljȘȝȠȞȚțȒȢ ȑȡİȣȞĮȢ ȝȑıĮ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ʌİȡȚȠȤȒ țĮljȐ ljȘ
įȚȐȡțİȚĮ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠljİ ʌİȡȚȩįȠȣ.
(4)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ
ȐȡșȡȠȣ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ
țĮljȠȤȒȢ
ijȠȞİȣȝȑȞȠȣ
șȘȡȐȝĮljȠȢ țĮȚ
49.
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȦȞ İįĮijȓȦȞ (2), (3), (4) țĮȚ (5) ljȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 48, ʌȡȩıȦʌȠ ıljȘȞ țĮljȠȤȒ ljȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȕȡȓıțİljĮȚ ijȠȞİȣȝȑȞȠ
Ȓ ȗȦȞljĮȞȩ șȒȡĮȝĮ Ȓ ȝȑȡȠȢ șȘȡȐȝĮljȠȢ țĮljȐ ljȘ įȚȐȡțİȚĮ țȜİȚıljȒȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ țȣȞȘȖȚȠȪ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ: