54
İȚıĮȖȦȖȒȢ,
țĮljĮıțİȣȒȢ Ȓ
țĮljȠȤȒȢ ȝȑıȦȞ
șȒȡĮȢ ljȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 44.
ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞljĮȚ ıljȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ (Į) ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (1) ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ
44,
İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ ĮȖțȓıljȡȦȞ ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ ȥĮȡȑȝĮljȠȢ, țĮȚ ıljȚȢ
ʌĮȡĮȖȡȐijȠȣȢ (Ȗ), (į), (ȗ), (Ș) țĮȚ (ș) ljȠȣ ȓįȚȠȣ İįĮijȓȠȣ, İțljȩȢ ĮȞ İȓȞĮȚ
țȐljȠȤȠȢ İȚįȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ʌȠȣ İțįȓįİljĮȚ Įʌȩ ljȠȞ ȣʌȠȣȡȖȩ.
(2)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (1)
İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
ȂǼȇȅȈ ǿȋ
ȀȁǼǿȈȉǼȈ ȆǼȇǿȅǻȅǿ ȀȊȃǾīǿȅȊ Ȁǹǿ ǹȆǹīȅȇǼȊȂǼȃǼȈ
ȆǼȇǿȅȋǼȈ
ǼȟȠȣıȓĮ
ȊʌȠȣȡȖȚțȠȪ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ȞĮ
țĮșȠȡȓȗİȚ ljȚȢ
ĮȞȠȚȤljȑȢ
ʌİȡȚȩįȠȣȢ
țȣȞȘȖȚȠȪ.
46.-(1)
ȉȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ țĮșȠȡȓȗİȚ ȝİ įȚȐljĮȖȝĮ ʌȠȣ
įȘȝȠıȚİȪİljĮȚ
ıljȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ ǼijȘȝİȡȓįĮ ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ʌİȡȓȠįȠ ljȠȣ ȑljȠȣȢ ȦȢ ĮȞȠȚȤljȒ ʌİȡȓȠįȠ țȣȞȘȖȚȠȪ:
ȃȠİȓljĮȚ
ȩljȚ
ljȠ ȊʌȠȣȡȖȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ įİȞ țĮșȠȡȓȗİȚ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ʌİȡȓȠįȠ ȝİljĮȟȪ ljȘȢ 1
ȘȢ
ȂĮȡljȓȠȣ țĮȚ ljȘȢ 15
ȘȢ
ǹȣȖȠȪıljȠȣ
țȐșİ ȑljȠȣȢ, țĮȚ ljȦȞ įȪȠ ȘȝİȡȠȝȘȞȚȫȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ, Ȓ
ȠȜȩțȜȘȡȘ ĮȣljȒ ljȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ȦȢ ĮȞȠȚȤljȒ ʌİȡȓȠįȠ țȣȞȘȖȚȠȪ.
(2)
ǵʌȠȚĮ ʌİȡȓȠįȠȢ ljȠȣ ȑljȠȣȢ įİȞ ȑȤİȚ țĮșȠȡȚıljİȓ įȣȞȐȝİȚ ljȠȣ
İįĮijȓȠȣ (1) ȦȢ ĮȞȠȚȤljȒ ʌİȡȓȠįȠȢ țȣȞȘȖȚȠȪ șİȦȡİȓljĮȚ țȜİȚıljȒ
ʌİȡȓȠįȠȢ țȣȞȘȖȚȠȪ.
ǼȟȠȣıȓĮ
ȣʌȠȣȡȖȠȪ ȞĮ
țĮșȠȡȓȗİȚ
47.
ȅ ȣʌȠȣȡȖȩȢ ȝʌȠȡİȓ ȝİ įȚȐljĮȖȝĮ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪİljĮȚ ıljȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ
ǼijȘȝİȡȓįĮ ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ʌİȡȓȠįȠ İȞljȩȢ
ljȘȢ ĮȞȠȚțljȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ țȣȞȘȖȚȠȪ ȦȢ țȜİȚıljȒ ʌİȡȓȠįȠ țȣȞȘȖȚȠȪ.