53
ȝİ ȝȚȝȘljȚțȑȢ ijȦȞȑȢ șȘȡĮȝȐljȦȞ Ȓ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ İȓljİ Įij’
İĮȣljȠȪ ljȦȞ İȓljİ ȝİ ljȘ ıȣȞįȡȠȝȒ Ȓ ȤȡȒıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ ȝȑıȠȣ,
ȩʌȦȢ ȝĮȖȞȘljȠljĮȚȞȚȠșȘțȫȞ (țĮıİljȫȞ), ȥȘijȚĮțȫȞ įȓıțȦȞ
˜
(
İ) ȠʌȠȚĮıįȒʌȠljİ țĮljȘȖȠȡȓĮȢ ȤİȡıĮȓȦȞ ȝȘȤĮȞȠțȓȞȘljȦȞ ȝȑıȦȞ
ȝİljĮijȠȡȐȢ, ʌȜȦljȫȞ ȝȑıȦȞ țĮȚ ĮİȡȠıțĮijȫȞ
˜
(
ılj) ljȘȢ ȝİșȩįȠȣ ȖȞȦıljȒȢ ȦȢ “ʌȐȞljȘȝĮ” Ȓ ȝİ ljȘ ıȣȝȝİljȠȤȒ Ȓ
ıȣȞİȡȖȓĮ ıİ ljȑljȠȚĮ ȝȑșȠįȠ Ȓ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠljİ ȐȜȜȘ ʌĮȡȩȝȠȚĮ
ȝȑșȠįȠ Ȓ ıȣȞȒșİȚĮ
˜
(
ȗ) ȤȘȝȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ ȖȚĮ ʌĮȡĮʌȜȐȞȘıȘ ljȦȞ șȘȡĮȝȐljȦȞ țĮȚ ljȦȞ
ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ
˜
(
Ș) įȘȜȘljȘȡȚȦįȫȞ ıʌȩȡȦȞ Ȓ ȠȣıȚȫȞ
˜
(
ș) ȠʌȠȚĮıįȒʌȠljİ ıȣıțİȣȒȢ Ș ȠʌȠȓĮ Įij’ İĮȣljȠȪ ljȘȢ Ȓ ȝİ
ʌȡȠıșȒțȘ ıİ ĮȣljȒȞ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ İȟĮȡljȒȝĮljȠȢ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ
İȞljȠʌȓıİȚ șȒȡĮȝĮ
˜
(
Ț) ljĮǸıȝĮljȠȢ.
(2)
ǹʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ ȝȑıȠȣ, İȖțĮljȐıljĮıȘȢ Ȓ
ȝİșȩįȠȣ ȝĮȗȚțȒȢ Ȓ ȝȘ İʌȚȜİțljȚțȒȢ ıȪȜȜȘȥȘȢ Ȓ șĮȞȐljȦıȘȢ ʌȠȣ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıİȚ ljȠʌȚțȐ ljȘȞ İȟĮijȐȞȚıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ
șȘȡȐȝĮljȠȢ Ȓ İȓįȠȣȢ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ.
(3)
ǹʌĮȖȠȡİȪİljĮȚ Ș ȚİȡĮțȠșȘȡȓĮ.
(4)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡĮȕĮȓȞİȚ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ ʌĮȡȩȞljȠȢ
ȐȡșȡȠȣ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ.
ȇȪșȝȚıȘ
45.-(1)
ȀĮȞȑȞĮ ʌȡȩıȦʌȠ įİȞ İȚıȐȖİȚ, țĮljĮıțİȣȐȗİȚ Ȓ țĮljȑȤİȚ ljĮ ȝȑıĮ