58
ȩʌȜȦȞ.
țȣȞȘȖȚȠȪ, ȝʌȠȡİȓ ȝİ įȚȐljĮȖȝĮ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪİljĮȚ ıljȘȞ ǼʌȓıȘȝȘ
ǼijȘȝİȡȓįĮ ljȘȢ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮȢ ȞĮ įȚĮljȐȟİȚ ȩʌȦȢ țĮljȐ ljȘ įȚȐȡțİȚĮ
țȜİȚıljȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ țȣȞȘȖȚȠȪ Ȓ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠljİ ȝȑȡȠȣȢ ĮȣljȒȢ ȩȜĮ ljĮ
țȣȞȘȖİljȚțȐ ȩʌȜĮ ʌȡȠıĮȤșȠȪȞ, ıİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİljĮȚ ıljȠ
įȚȐljĮȖȝĮ, ıljȠȞ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠ țĮȚ ıijȡĮȖȚıljȠȪȞ țĮȚ ȩʌȦȢ țĮȞȑȞĮ
ʌȡȩıȦʌȠ įİȞ ȑȤİȚ ıljȘȞ țĮljȠȤȒ ljȠȣ Ȓ ȣʌȩ ljȠȞ ȑȜİȖȤȩ ljȠȣ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ țȣȞȘȖİljȚțȩ ȩʌȜȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ İȓȞĮȚ ıijȡĮȖȚıȝȑȞȠ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠ įȚȐljĮȖȝĮ.
(2)
ȀĮljȐ ljȘ įȚȐȡțİȚĮ ȚıȤȪȠȢ įȚĮljȐȖȝĮljȠȢ ʌȠȣ İțįȩșȘțİ ıȪȝijȦȞĮ
ȝİ ljȠ İįȐijȚȠ (1) țȐșİ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıljȘȞ țĮljȠȤȒ ljȠȣ Ȓ ȣʌȩ ljȠȞ
ȑȜİȖȤȩ ljȠȣ țȣȞȘȖİljȚțȩ ȩʌȜȠ, ȩljĮȞ țȜȘșİȓ Įʌȩ ȝȑȜȠȢ ljȘȢ ĮıljȣȞȠȝȚțȒȢ
įȪȞĮȝȘȢ Ȓ șȘȡȠijȪȜĮțĮ, ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ țĮȚ ʌĮȡĮįȓįİȚ ljȠ țȣȞȘȖİljȚțȩ
ȩʌȜȠ ıİ ĮȣljȩȞ.
(3)
ȆȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ țĮljȐ ljȘ įȚȐȡțİȚĮ ȚıȤȪȠȢ įȚĮljȐȖȝĮljȠȢ ʌȠȣ
İțįȩșȘțİ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠ İįȐijȚȠ (1):
(
Į)
ʌĮȡĮȜİȓʌİȚ ȞĮ ıȣȝȝȠȡijȦșİȓ ʌȡȠȢ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ Ȓ İȞİȡȖİȓ țĮljȐ
ʌĮȡȐȕĮıȘ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ įȚĮljȐȖȝĮljȠȢ,
(
ȕ)
ʌĮȡĮȜİȓʌİȚ ȞĮ ıȣȝȝȠȡijȦșİȓ ʌȡȠȢ ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (2),
Ȓ
(
Ȗ)
ȤȦȡȓȢ ȖȡĮʌljȒ İȟȠȣıȚȠįȩljȘıȘ ȝȑȜȠȣȢ ljȘȢ ĮıljȣȞȠȝȚțȒȢ įȪȞĮȝȘȢ
Ȓ ljȠȣ ʌȡȠȧıljĮȝȑȞȠȣ șȡĮȪİȚ, țĮljĮıljȡȑijİȚ Ȓ țĮljȐ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ
ljȡȩʌȠ İʌİȝȕĮȓȞİȚ ıİ ıijȡȐȖȚıȝĮ Ȓ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠljİ ljȡȩʌȠ
İʌİȝȕĮȓȞİȚ ıİ ȝȑșȠįȠ ʌȠȣ ȣȚȠșİljȒșȘțİ ȖȚĮ ıijȡȐȖȚıȝĮ ȩʌȜȠȣ
ȖȚĮ ljȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ljȠȣ İįĮijȓȠȣ (1)
,
İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠ ĮįȚțȒȝĮljȠȢ
.
ȂǼȇȅȈ ȋ
ǼȂȆȅȇǿǹ ĬǾȇǹȂǹȉȍȃ
ȆİȡȚȠȡȚıȝȠȓ
54.-(1)
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 10, țĮȞȑȞĮȢ țȐljȠȤȠȢ