39
(3)
Ȉİ ʌİȡȓʌljȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ȣʌȠȣȡȖȩȢ İʌȚljȡȑʌİȚ ʌĮȡȑțțȜȚıȘ Įʌȩ
ljȚȢ įȚĮljȐȟİȚȢ ljȦȞ ȐȡșȡȦȞ 15, 16 țĮȚ 17, ȝİ ȕȐıȘ ljȠ İįȐijȚȠ (1),
țĮșȠȡȓȗİȚ ıljȠ įȚȐljĮȖȝĮ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİljĮȚ ıljȠ İįȐijȚȠ (1):
(
Į) ljĮ İȓįȘ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ ʌȠȣ ĮʌȠljİȜȠȪȞ ljȠ ĮȞljȚțİȓȝİȞȠ
ʌĮȡȑțțȜȚıȘȢ
˜
(
ȕ) ljĮ İʌȚljȡİʌȩȝİȞĮ ȝȑıĮ, ıȣıljȒȝĮljĮ Ȓ ljȚȢ ȝİșȩįȠȣȢ ıȪȜȜȘȥȘȢ Ȓ
șĮȞȐljȦıȒȢ ljȠȣȢ
˜
(
Ȗ) ljȚȢ ȤȡȠȞȚțȑȢ țĮȚ ljȠʌȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ ıljȚȢ ȠʌȠȓİȢ İijĮȡȝȩȗİljĮȚ ıljȘȞ
ʌĮȡȑțțȜȚıȘ
˜
(
į) țȐșİ ʌȡȩıȦʌȠ ljȠ ȠʌȠȓȠ ĮijȠȡȐ Ș ʌĮȡȑțțȜȚıȘ
˜
(
İ) ljȣȤȩȞ İȜȑȖȤȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮljȠʌȠȚȠȪȞljĮȚ Įʌȩ ȝȑȜȠȢ
ljȘȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ljȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ.
(4)
ȅ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠȢ ʌĮȡȑȤİȚ ıljȠ įȚİȣșȣȞljȒ ȩȜĮ ljĮ ıljȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ
ĮȞĮijȑȡȠȞljĮȚ ıljȠ İįȐijȚȠ (5) ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 26 ljȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıljĮıȓĮȢ țĮȚ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ljȘȢ ĭȪıȘȢ țĮȚ ljȘȢ DZȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ ȃȩȝȠȣ ljȠȣ 2003, ljĮ
ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓljȘljĮ ȖȚĮ ljȘȞ İljȠȚȝĮıȓĮ ljȘȢ ȑțșİıȘȢ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌİljĮȚ ıljȠ İįȐijȚȠ (4) ljȠȣ ȓįȚȠȣ ȐȡșȡȠȣ.
ǼȞȘȝȑȡȦıȘ
įȚİȣșȣȞljȒ Įʌȩ
ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠ.
19.
ȅ ʌȡȠȧıljȐȝİȞȠȢ ʌĮȡȑȤİȚ ıljȠ įȚİȣșȣȞljȒ țȐșİ ĮȞĮȖțĮȓĮ
ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ:
(
Į) ȝȑljȡĮ įȚĮljȒȡȘıȘȢ țĮȚ ıȤȑįȚĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ʌȠȣ İijĮȡȝȩȗȠȞljĮȚ ȖȚĮ
ljĮ İȓįȘ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ,