38
(
Ȗ) ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ įȘȝȩıȚĮȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ įȘȝȩıȚĮȢ ĮıijȐȜİȚĮȢ Ȓ ȖȚĮ
ȐȜȜȠȣȢ İʌȚljĮțljȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ ʌȡȠȑȤȠȞljȠȢ įȘȝȩıȚȠȣ
ıȣȝijȑȡȠȞljȠȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ljȣȤȩȞ ȜȩȖȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȠȪ
Ȓ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ȤĮȡĮțljȒȡĮ țĮȚ
İȣİȡȖİljȚțȫȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ
ʌȡȦljĮȡȤȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ȖȚĮ ljȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
˜
(
į) ȖȚĮ İțʌĮȚįİȣljȚțȠȪȢ țĮȚ İȡİȣȞȘljȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ
˜
(
İ) ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĮʌȠțĮljȐıljĮıȘȢ ʌȜȘșȣıȝȫȞ țĮȚ İʌĮȞİȚıĮȖȦȖȒȢ
İȚįȫȞ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ țĮȚ
ȖȚĮ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚljȠȪȞljĮȚ ȖȚĮ ljȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĮȣljȠȪȢ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ljȘȢ ljİȤȞȘljȒȢ ĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
˜
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ ǿV.
(
ılj) ȖȚĮ ȞĮ İʌȚljȡȑȥİȚ, ȣʌȩ ȩȡȠȣȢ, ljȘȞ İʌȚȜİțljȚțȒ țĮȚ ʌȠıȠljȚțȐ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘ ıȪȜȜȘȥȘ Ȓ țȡȐljȘıȘ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȑȞȠȣ țĮȚ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ȝİȡȚțȫȞ įİȚȖȝȐljȦȞ ljȦȞ İȚįȫȞ
țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ ljĮ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮijȑȡȠȞljĮȚ
ıljȠ
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ IV.
(2)
ȅ ȣʌȠȣȡȖȩȢ įȪȞĮljĮȚ ȞĮ İʌȚljȡȑȥİȚ ʌĮȡȑțțȜȚıȘ Įʌȩ ljȚȢ
įȚĮljȐȟİȚȢ ljȦȞ ȐȡșȡȦȞ 15, 16 țĮȚ 17, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȠ İįȐijȚȠ (1), ȝȩȞȠ
İijȩıȠȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘșİȓ ȩljȚ:
(
Į) įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȐȜȜȘ ĮʌȠljİȜİıȝĮljȚțȒ, İȞĮȜȜĮțljȚțȒ ȜȪıȘ
.
(
ȕ) ljȑljȠȚĮ ʌĮȡȑțțȜȚıȘ įİȞ ʌĮȡĮȕȜȐʌljİȚ
ljȘ įȚĮljȒȡȘıȘ ıİ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘljȚțȒ țĮljȐıljĮıȘ įȚĮljȒȡȘıȘȢ, ȩʌȦȢ ĮȣljȒ țĮșȠȡȓȗİljĮȚ
ıljȠ İįȐijȚȠ (4) ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 13 ljȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıljĮıȓĮȢ țĮȚ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ljȘȢ ĭȪıȘȢ țĮȚ ljȘȢ DZȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ ȃȩȝȠȣ ljȠȣ 2003,
ljȦȞ ʌȜȘșȣıȝȫȞ ljȦȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ İȚįȫȞ țȠȚȞȠljȚțȠȪ
İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ ıljȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ljȘȢ ijȣıȚțȒȢ ljȠȣȢ țĮljĮȞȠȝȒȢ.