40
(
ȕ) ljȘȞ İțljȓȝȘıȘ ljȘȢ ĮʌȠljİȜİıȝĮljȚțȩljȘljĮȢ ljȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ȝȑljȡȦȞ țĮȚ
ıȤİįȓȦȞ ıljȘȞ țĮljȐıljĮıȘ ljȘȢ įȚĮljȒȡȘıȘȢ ljȦȞ İȚįȫȞ țȠȚȞȠljȚțȠȪ
İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ,
...(
ǿ) ljȠȣ 2003.
(
Ȗ) ljĮ țȣȡȚȩljİȡĮ ĮʌȠljİȜȑıȝĮljĮ ljȘȢ İʌȠʌljİȓĮȢ ʌȠȣ įȚİȞİȡȖİȓljĮȚ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ (ȗ) ljȠȣ. İįĮijȓȠȣ (1) ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 77, ȖȚĮ
ljȠ ıțȠʌȩ ljȘȢ ıȪȞljĮȟȘȢ ljȘȢ İȟĮİljȠȪȢ ȑțșİıȘȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİljĮȚ ıljȠ
ȐȡșȡȠ 27 ljȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıljĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ljȘȢ ĭȪıȘȢ țĮȚ ljȘȢ
DZȖȡȚĮȢ ǽȦȒȢ ȃȩȝȠȣ ljȠȣ 2003.
ǼȚįȚțȑȢ ȗȫȞİȢ
įȚĮljȒȡȘıȘȢ.
ȆĮȡȐȡljȘȝĮ V.
...(
ǿ) ljȠȣ 2003.
20.
ȅ țĮșȠȡȚıȝȩȢ ljȦȞ İȚįȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ įȚĮljȒȡȘıȘȢ ȖȚĮ ljĮ İȓįȘ ljȠȣ
ȆĮȡĮȡljȒȝĮljȠȢ V, ljȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș įȚĮljȒȡȘıȘ İʌȚȕȐȜȜİȚ ljȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ
İȚįȚțȫȞ ȗȦȞȫȞ įȚĮljȒȡȘıȘȢ, ȖȓȞİljĮȚ Įʌȩ ljȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ īİȦȡȖȓĮȢ,
ĭȣıȚțȫȞ ȆȩȡȦȞ țĮȚ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞljȠȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ljĮ ȐȡșȡĮ 11, 12 țĮȚ
13
ljȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıljĮıȓĮȢ țĮȚ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ljȘȢ ĭȪıȘȢ țĮȚ ljȘȢ DZȖȡȚĮȢ
ǽȦȒȢ ȃȩȝȠȣ ljȠȣ 2003.
M
ǼȇȅȈ
V
ȈȊȃȉȅȃǿȈȉǿȀǾ ǼȆǿȉȇȅȆǾ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ǹīȇǿȃȅȊ
ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒ
ǼʌȚljȡȠʌȒ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ǹȖȡȚȞȠȪ.
21.
ȉȘȡȠȣȝȑȞȦȞ ljȦȞ įȚĮljȐȟİȦȞ ljȦȞ ʌİȡȓ ǻĮıȫȞ ȃȩȝȦȞ ljȠȣ 1967
ȑȦȢ 2003 ȖȚĮ ljȘȞ ʌȡȠıljĮıȓĮ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ljȠȣ ĮȖȡȚȞȠȪ, țĮșȫȢ
İʌȓıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ljȘȞ ʌȡȠıljĮıȓĮ țĮȚ ʌȡȩȜȘȥȘ ljȦȞ ȗȘȝȚȫȞ ʌȠȣ
ʌȡȠțĮȜȠȪȞljĮȚ ıİ ȖİȦȡȖȚțȑȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ Įʌȩ ljĮ ĮȖȡȚȞȐ, ȚįȡȪİljĮȚ
ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒ ǼʌȚljȡȠʌȒ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǹȖȡȚȞȠȪ, Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌȠljİȜİȓljĮȚ Įʌȩ
ljĮ ĮțȩȜȠȣșĮ Ƞțljȫ ȝȑȜȘ: