Με τον όρο κάλυψη δεν αναφερόμαστε μόνο στην ύπαρξη κατάλληλης βλάστησης
αλλά και σ’ όλα εκείνα τα στοιχεία του βιοτόπου τα οποία εξασφαλίζουν την
αναπαραγωγή και την επιβίωση ενός ζώου, όπως π.χ. κουφάλες σε δέντρα,
πετρώματα, είδη δέντρων, γκρεμοί κ.λπ.
Χώρος:
Η άγρια ζωή απαιτεί έναν ορισμένο ελάχιστο χώρο μέσα στον οποίον δυνατόν να
καλυφτούν οι βασικές βιολογικές ανάγκες. Ο χώρος αυτός ονομάζεται
ελάχιστος
ζωτικός χώρος
και η έκτασή του ποικίλει στα διάφορα είδη. Παίρνουμε για
παράδειγμα, ένα ζευγάρι αετών, το αιχμαλωτίζουμε σε ένα κλουβί και του
προσφέρουμε τροφή, νερό και κάλυψη. Παρόλο που οι βασικές ανάγκες των πουλιών
ικανοποιούνται, ο χώρος όμως που έχουν στη διάθεσή τους, δεν είναι αρκετός, με
αποτέλεσμα τα πουλιά αυτά να μην μπορέσουν να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν
κανονικά.
Νερό:
Το νερό είναι απαραίτητο για
κάθε είδος άγριας ζωής. Η λήψη
νερού γίνεται με την πόση, την
τροφή, την υγρασία και κατά το
μεταβολισμό των λιπών και των
υδατανθράκων της τροφής.
Οι απαιτήσεις των ζώων σε νερό
ποικίλουν ανάλογα με την εποχή
(
καλοκαίρι,
χειμώνας),
τις
απαιτήσεις του είδους και το
στάδιο ανάπτυξης του ζώου.
Ο παράγοντας νερό λανθασμένα
θεωρείται στην Κύπρο ως ο
πλέον περιοριστικός παράγοντας όσον αφορά την αύξηση του πληθυσμού των
θηραμάτων και κακώς η ανάγκη των θηραμάτων για νερό συγκρίνεται και ταυτίζεται
με αυτήν των ανθρώπων.
Με βάση τις ανάγκες του κάθε είδους σε νερό, η άγρια ζωή μπορεί να χωριστεί σε
τρεις γενικές κατηγορίες:.
1
η
κατηγορία:
Τα ζώα που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία χρειάζονται καθαρό, τρεχούμενο
νερό για να μπορέσουν να επιζήσουν (αγρινό, τσίχλα, τρυγόνι).
2
η
κατηγορία:
Τα ζώα που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία πίνουν καθαρό τρεχούμενο νερό, αν
αυτό υπάρχει στην περιοχή τους. Αν δεν υπάρχει, τότε παίρνουν νερό από την
υγρασία, την τροφή και κατά το μεταβολισμό. Τα ζώα αυτής της κατηγορίας
ευδοκιμούν καλύτερα στις περιοχές που υπάρχει νερό (περδίκι, λαγός).
35