7
34.
ȆİȡȚİȤȩȝİȞȠ İʌȚȝȠȡijȦljȚțȫȞ ȝĮșȘȝȐljȦȞ țĮȚ İȚįȚțȒȢ İȟȑljĮıȘȢ.
35.
ǹȞĮȞȑȦıȘ ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȓȠȣ.
36.
DzțįȠıȘ ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȓȠȣ.
37.
ǹʌȩȡȡȚȥȘ ĮȓljȘıȘȢ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ Ȓ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȓȠȣ.
38.
ȊʌȠȤȡİȦljȚțȒ ĮıijȐȜȚıȘ ȑȞĮȞljȚ ljȡȓljȠȣ.
39.
ǼȝijĮȞȒȢ ljȠʌȠșȑljȘıȘ ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȓȠȣ.
40.
ǼȞįȣȝĮıȓĮ țȣȞȘȖȠȪ țĮljȐ ljȠ İʌȚįȘȝȘljȚțȩ țȣȞȒȖȚ.
41.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ ȑțșİıȘȢ șȘȡĮȝȐljȦȞ.
42.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ijȣıȚȖȖȓȦȞ.
43.
ȂİljĮijȠȡȐ șȘȡĮȝĮljȚțȫȞ ʌljȘȞȫȞ.
ȂǼȇȅȈ
VIII
ǹȆǹīȅȇǼȊȂǼȃǹ ȂǼȈǹ Ȁǹǿ ȉȇȅȆȅǿ ĬǾȇǹȈ
44.
ǹʌĮȖȠȡİȣȝȑȞĮ ȝȑıĮ țĮȚ ljȡȩʌȠȚ șȒȡĮȢ.
45.
ȇȪșȝȚıȘ İȚıĮȖȦȖȒȢ, țĮljĮıțİȣȒȢ Ȓ țĮljȠȤȒȢ ȝȑıȦȞ șȒȡĮȢ ljȠȣ ȐȡșȡȠȣ 44.
ȂǼȇȅȈ ǿȋ
ȀȁǼǿȈȉǼȈ ȆǼȇǿȅǻȅǿ Ȁǹǿ ǹȆǹīȅȇǼȊȂǼȃǼȈ ȆǼȇǿȅȋǼȈ
46.
ǼȟȠȣıȓĮ ȊʌȠȣȡȖȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİȚ ljȚȢ ĮȞȠȚȤljȑȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ.
47.
ǼȟȠȣıȓĮ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȞĮ țĮșȠȡȓȗİȚ țȜİȚıljȑȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ.
48.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ țȣȞȘȖȓȠȣ țĮljȐ ljȘ įȚȐȡțİȚĮ țȜİȚıljȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ.
49.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ țĮljȠȤȒȢ ijȠȞİȣȝȑȞȠȣ șȘȡȐȝĮljȠȢ țĮȚ ȐȖȡȚȠȣ ʌljȘȞȠȪ țĮljȐ ljȘ
įȚȐȡțİȚĮ țȜİȚıljȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ.
50.
ǹʌĮȖȠȡİȣȝȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țȣȞȘȖȓȠȣ.
51.
ȆȡȠıȦȡȚȞȐ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ țȣȞȘȖȓȠȣ.
52.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ ȝİljĮijȠȡȐȢ ȩʌȜȦȞ ıİ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ țȣȞȘȖȓȠȣ Ȓ
ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ĮʌĮȖȠȡİȣȝȑȞȘ ʌİȡȚȠȤȒ țȣȞȘȖȓȠȣ.
53.
ȈijȡȐȖȚıȝĮ țȣȞȘȖİljȚțȫȞ ȩʌȜȦȞ.