8
ȂǼȇȅȈ ȋ
ǼȂȆȅȇǿǹ ĬǾȇǹȂǹȉȍȃ
54.
ȆİȡȚȠȡȚıȝȠȓ ıljȘȞ ʌȫȜȘıȘ șȘȡȐȝĮljȠȢ.
55.
DZįİȚĮ İȝʌȠȡȓĮȢ șȘȡĮȝȐljȦȞ.
56.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ ʌȡȠıijȠȡȐȢ șȘȡĮȝȐljȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ İȚįȫȞ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ ıİ
ȣʌȠıljĮljȚțȐ.
ȂǼȇȅȈ ȋǿ
ǹȆǹīȅȇǼȊȉǿȀǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
57.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ ȝİljĮijȠȡȐȢ țȣȞȘȖİljȚțȠȪ ȩʌȜȠȣ ıİ ȠȡȚıȝȑȞİȢ ʌİȡȚʌljȫıİȚȢ.
58.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ ȤȡȒıȘȢ ȣijȐıȝĮljȠȢ ȦȢ ȖȠȝȫıİȦȢ țĮȚ ljȡȠȤȚȠįİȚțljȚțȫȞ
ijȣıȚȖȖȓȦȞ.
59.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ țĮljȠȤȒȢ șȘȡĮȝȐljȦȞ țĮȚ İȚįȫȞ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ.
60.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘȢ șȘȡĮȝȐljȦȞ.
61.
ȉĮȡȓȤİȣıȘ șȘȡĮȝȐljȦȞ țĮȚ İȚįȫȞ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ.
62.
ǽȘȝȚȑȢ ıİ ȑȡȖĮ ȣʌȠįȠȝȒȢ ljȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ĬȒȡĮȢ.
63.
ǼȓįȠȢ ȣʌȩ ĮʌİȚȜȒ.
64.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ țĮljĮțȡȐljȘıȘȢ İȞljȩȢ ʌİȡȚijȡĮȖȝȑȞȦȞ ȤȫȡȦȞ șȘȡĮȝȐljȦȞ țĮȚ
İȚįȫȞ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ.
ȂǼȇȅȈ ȋǿǿ
ȆȇȅȈȉǹȈǿǹ ȉǾȈ īǼȍȇīǿǹȈ
65.
ȆȡȠıljĮıȓĮ țĮȜȜȚİȡȖİȚȫȞ.
66.
ǻȚțĮȓȦȝĮ țĮljȩȤȠȣ ȖȚĮ İțijȠȕȚıȝȩ ȐȜȜȦȞ șȘȡĮȝȐljȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜȠȪȞ ȗȘȝȚȐ.
ȂǼȇȅȈ ȋǿǿǿ
ǼȁǼīȋȅȈ ȂǾ ȆȇȅȈȉǹȉǼȊȅȂǼȃȍȃ Ǽǿǻȍȃ
67.
DzȜİȖȤȠȢ ȝȘ ʌȡȠıljĮljİȣȩȝİȞȦȞ İȚįȫȞ.
68.
ǼȟȠȣıȓİȢ ȆȡȠȧıljĮȝȑȞȠȣ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ ȝȘ ʌȡȠıljĮljİȣȩȝİȞĮ İȓįȘ.