6
16.
ȈȪıljȘȝĮ ıȣȞİȤȠȪȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ljȣȤĮȓȦȞ ıȣȜȜȒȥİȦȞ Ȓ șĮȞĮljȫıİȦȞ ljȦȞ
İȚįȫȞ ʌĮȞȓįĮȢ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ.
17.
ǹʌĮȖȠȡİȣȝȑȞĮ ȝȑıĮ ıȪȜȜȘȥȘȢ Ȓ șĮȞȐljȦıȘȢ İȚįȫȞ ʌĮȞȓįĮȢ țȠȚȞȠljȚțȠȪ
İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ.
18.
ȆĮȡİțțȜȓıİȚȢ.
19.
ǼȞȘȝȑȡȦıȘ įȚİȣșȣȞljȒ Įʌȩ ȆȡȠȧıljȐȝİȞȠ.
20.
ǼȚįȚțȑȢ ȗȫȞİȢ įȚĮljȒȡȘıȘȢ.
ȂǼȇȅȈ
V
ȈȊȃȉȅȃǿȈȉǿȀǾ ǼȆǿȉȇȅȆǾ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾȈ ǹīȇǿȃȅȊ
21.
ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒ ǼʌȚljȡȠʌȒ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǹȖȡȚȞȠȪ.
22.
ȁİȚljȠȣȡȖȓĮ ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒȢ ǼʌȚljȡȠʌȒȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǹȖȡȚȞȠȪ.
23.
īȡĮȝȝĮljȑĮȢ ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒȢ ǼʌȚljȡȠʌȒȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǹȖȡȚȞȠȪ.
24.
ǹȡȝȠįȚȩljȘljİȢ ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒȢ ǼʌȚljȡȠʌȒȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǹȖȡȚȞȠȪ.
25.
ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ȈȣȞljȠȞȚıljȚțȒȢ ǼʌȚljȡȠʌȒȢ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǹȖȡȚȞȠȪ Įʌȩ ȆȡȠȧıljȐȝİȞȠ.
ȂǼȇȅȈ
VI
ĬǾȇǹȂǹȉǹ
26.
ȀĮșȠȡȚıȝȩȢ ȗȫȦȞ ȦȢ șȘȡĮȝȐljȦȞ.
27.
ǹȞȫljĮljȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ șȘȡĮȝȐljȦȞ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ șȘȡİȣljȠȪȞ Ȓ ȞĮ țĮljȑȤȠȞljĮȚ ıİ
ȝȚĮ ȝȑȡĮ.
28.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ țȣȞȘȖȓȠȣ İȓįȠȣȢ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ ȤȦȡȓȢ ȐįİȚĮ.
29.
ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ țȣȞȘȖȓȠȣ ȠȡȚıȝȑȞȦȞ İȚįȫȞ ȐȖȡȚĮȢ ʌĮȞȓįĮȢ.
30.
ǼȟȠȣıȓİȢ ȊʌȠȣȡȖȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ȖȚĮ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ țȣȞȘȖȓȠȣ İȚįȫȞ ȐȖȡȚĮȢ
ʌĮȞȓįĮȢ.
ȂǼȇȅȈ
VII
ǹǻǼǿǼȈ ȀȊȃǾīǿȅȊ
31.
ȋȠȡȒȖȘıȘ ʌȡȫljȘȢ ȐįİȚĮȢ țȣȞȘȖȓȠȣ.
32.
ǼʌȚȝȠȡijȦljȚțȐ ȝĮșȒȝĮljĮ.
33.
ǼȚįȚțȒ İȟȑljĮıȘ.