5
ȃȅȂȅȈ ȆȅȊ ȆȇȅȃȅǼǿ īǿǹ ȉǾȃ ȆȇȅȈȉǹȈǿǹ Ȁǹǿ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈǾ ǹīȇǿȍȃ
ȆȉǾȃȍȃ Ȁǹǿ ĬǾȇǹȂǹȉȍȃ
------------------------
ȀǹȉǹȉǹȄǾ ǹȇĬȇȍȃ
DZȡșȡȠ
1.
ȈȣȞȠʌljȚțȩȢ ljȓljȜȠȢ.
2.
ǼȡȝȘȞİȓĮ.
ȂǼȇȅȈ ǿǿ
īǼȃǿȀǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
3.
ȈțȠʌȩȢ.
4.
ǹȡȝȩįȚĮ ǹȡȤȒ.
ȂǼȇȅȈ ǿǿǿ
ǹīȇǿǹ ȆȉǾȃǹ
5.
ȆİįȓȠ İijĮȡȝȠȖȒȢ.
6.
ǼȟȠȣıȓİȢ ȣʌȠȣȡȖȠȪ.
7.
ǽȫȞİȢ İȚįȚțȒȢ ʌȡȠıljĮıȓĮȢ.
8.
ȆȡȠıljĮıȓĮ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ.
9.
DZȖȡȚĮ ʌljȘȞȐ ʌȠȣ įȪȞĮljĮȚ ȞĮ țĮșȠȡȚıljȠȪȞ ȦȢ șȒȡĮȝĮ.
10.
ǼȝʌȠȡȓĮ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ.
11.
ǹʌĮȖȠȡİȣȝȑȞĮ ȝȑıĮ ıȪȜȜȘȥȘȢ Ȓ șĮȞȐljȦıȘȢ ȐȖȡȚȦȞ ʌljȘȞȫȞ.
12.
ǼʌȚijȣȜȐȟİȚȢ.
13.
ǹʌİȜİȣșȑȡȦıȘ ȝȘ ljȠʌȚțȫȞ İȚįȫȞ ĮȖȡȓȦȞ ʌljȘȞȫȞ ıljȘ ǻȘȝȠțȡĮljȓĮ.
14.
ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ǼʌȚljȡȠʌȒȢ.
ȂǼȇȅȈ ǿ
V
ǼǿǻǾ ȀȅǿȃȅȉǿȀȅȊ ǼȃǻǿǹĭǼȇȅȃȉȅȈ
-
ǹīȇǿȃȅ
15.
ǼȓįȘ ʌĮȞȓįĮȢ țȠȚȞȠljȚțȠȪ İȞįȚĮijȑȡȠȞljȠȢ.