Τροφή
Κάλυψη
Οικότονος*
Τροφή
Κάλυψη
Οικότονος*
Νερό
Νερό
Νερό
Εικ.3.4
Η πιο πάνω διαμόρφωση ενός
Εικ.3.5
Η πιο πάνω διαμόρφωση ενός
βιοτόπου είναι φτωχή σε άγρια ζωή. βιοτόπου είναι πλούσια σε άγρια ζωή.
*
οικότονος: Βλέπε στο κείμενο πιο κάτω.
Κατανομή στο χώρο
Εικ.3.3
Με τον όρο κατανομή στο χώρο εννοούμε τη διευθέτηση της τροφής, της κάλυψης
και του νερού στο χώρο σε μια περιοχή,, έτσι που αυτή να καθορίζει τους αριθμούς
της άγριας ζωής και της διασποράς της. Καλύτερη κατανομή στο χώρο σε ένα
βιότοπο έχουμε όταν οι βασικές ανάγκες της άγριας ζωής συναντιούνται σε μικρά
τεμάχια που γειτνιάζουν μεταξύ τους, βρίσκονται δηλαδή σε μικρή απόσταση το ένα
απ’ το άλλο. Ένα παράδειγμα άριστου βιοτόπου είναι το πιο κάτω.
32