αναπαραγωγής. Τέτοια είδη είναι για παράδειγμα το τρυγόνι, οι πάπιες, οι τσίκλες
κ.λπ., που την άνοιξη μετακινούνται από το Νότο προς το Βορρά, από χώρες της
Αφρικής όπου διαχειμάζουν προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης όπου
αναπαράγονται. Το φθινόπωρο, η μετακίνηση γίνεται αντίστροφα.
Η άγρια ζωή είναι σημαντική πηγή αισθητικής, επιστημονικής γνώσης, ψυχαγωγίας
και εισοδήματος. Είναι ευαίσθητη σε οποιεσδήποτε αλλαγές και είναι πολύτιμη γιατί
φανερώνει την ποιότητα του περιβάλλοντος -δίνει στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες,
τη χλωρίδα και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν ένα είδος. Η υγιής πανίδα
φανερώνει καλής ποιότητας περιβάλλον, λίγη ή καθόλου άγρια ζωή, δείχνει ότι κάτι
πάει στραβά.
Η μελέτη της άγριας ζωής οδηγεί στη βαθύτερη έννοια κι εκτίμησή της. Για να
απολαμβάνουμε και να καρπούμαστε τα οφέλη που προκύπτουν από την άγρια ζωή,
πρέπει να μάθουμε πώς να τη διαχειριζόμαστε σωστά. Η σωστή διαχείριση είναι ο
βασικός και κύριος παράγοντας διατήρησης της άγριας ζωής και του περιβάλλοντος.
Έννοιες της διαχείρισης της άγριας ζωής.
Η διαχείριση της άγριας ζωής (Wildlife Management) ορίζεται σαν η επιστήμη και η
τέχνη που διαμορφώνει τα χαρακτηριστικά των βιοτόπων, τον πληθυσμό των άγριων
ζώων , των ενεργειών των ανθρώπων για συγκεκριμένους ανθρώπινους σκοπούς.
Η διαχείριση ενός βιότοπου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα:
1.
την αύξηση ή τη μείωση του πληθυσμού ενός είδους,
2.
τη μεταβολή της χωροταξικής του κατανομής
3.
ή, ανάλογα με το διαχειριστικό σχέδιο, ακόμη και την τροποποίηση της
ποικιλότητας των ζωικών ειδών.
Ο όρος βιότοπος (habitat) ορίζεται ως το
άθροισμα όλων των περιβαλλοντικών
παραγόντων που συνυπάρχουν σε μια
συγκεκριμένη περιοχή: τροφή, νερό,
κάλυψη, είδος εδάφους, βροχόπτωση,
θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, υψόμετρο,
τύπο, είδος και δομή βλάστησης κ.α.
Εικ.3.2
Οι κυριότερες βασικές ανάγκες
του βιότοπου που επηρεάζουν άμεσα την
άγρια ζωή είναι η τροφή, το νερό, η
κάλυψη και ο χώρος.
Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να
βρίσκονται
διαθέσιμα
σε
τέτοια
ποσότητα, ποιότητα και κατανομή στο
χώρο
ώστε να ικανοποιούνται οι
βιολογικές ανάγκες των ζώων καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και ιδίως στις χρονικές
εκείνες περιόδους οι οποίες είναι οι πιο κρίσιμες για την επιβίωση και την
αναπαραγωγή τους.
ΤΡΟΦΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΡΟ
ΧΩΡΟΣ
31