Στατιστική Οικονομία
Ζωολογία Λιμνολογία
Ηθολογία
Οικολογία
Βιολογία
Εδαφολογία
Λιβαδοπονία Γενετική
Τα άγρια ζώα διακρίνονται σε
θηρεύσιμα
και μη
θηρεύσιμα
.
Θηρεύσιμα
:
είναι τα ζώα που μπορούμε να κυνηγήσουμε. Τα ζώα αυτά
προστατεύονται με νομοθεσία η οποία καθορίζει:
1.
τον ανώτατο αριθμό θηραμάτων που μπορούν να θηρευτούν ή/και να έχει
στην κατοχή του ένας κυνηγός σε μια κυνηγετική εξόρμηση, το ΚΟΤΑ
(
Quota) δηλαδή.
2.
το θηρεύσιμο είδος.
3.
την περίοδο κατά την οποία το κυνήγι επιτρέπεται.
Μη θηρεύσιμα
:
Στα μη θηρεύσιμα είδη ανήκουν όλα τα υπόλοιπα ζώα.
Προστατεύονται κι αυτά με την ίδια νομοθεσία που προστατεύονται τα θηρεύσιμα
είδη. Επίσης προστατεύονται με διεθνείς συμβάσεις και κανονισμούς (Συνθήκες
Βέρνης, Ουάσινγκτον, Ράμσαρ, κατευθυντήριες οδηγίες της Ε.Ε.).
Επίσης, τα είδη της άγριας ζωής διακρίνονται σε
ενδημικά
,
επιδημητικά
και
αποδημητικά
.
Ενδημικά
είναι τα είδη τα οποία συναντούμε μόνο σε μια συγκεκριμένη περιοχή, ή
σε μια μόνο χώρα και είναι μοναδικά. Τέτοια ζώα είναι για παράδειγμα το Αγρινό η
Σκαλιφούρτα (Oenanthe cypriaca) και ο Τρυπομάζης (Sylvia melanothorax) που
συναντούμε στην Κύπρο.
Επιδημητικά
είναι τα είδη εκείνα που καθόλη τη διάρκεια του χρόνου ζουν στην ίδια
περιοχή, μπορούμε όμως να τα βρούμε και σε άλλες χώρες ή περιοχές. Τέτοια ζώα
είναι το περδίκι, ο λαγός, η φραγκολίνα, η αλεπού κ.λπ.
Αποδημητικά
είναι αυτά που μετακινούνται εποχιακά σε διαφορετικά γεωγραφικά
πλάτη για να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερες συνθήκες επιβίωσης (διαχείμαση) και
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ
ΖΩΗΣ
Εικ.3.1
Για να είναι η διαχείριση της άγριας ζωής όσο το δυνατόν πιο άρτια,
πρέπει ο διαχειριστής της να έχει βασικές γνώσεις, όχι μόνο βιολογίας, αλλά
ταυτόχρονα και άλλων επιστημών όπως της Οικολογίας, Λιμνολογίας,
Δασολογίας, Συμπεριφοράς Ζώων, Ζωολογίας, Ηθολογίας, Εδαφολογίας,
Οικονομίας κ.λ.π.
30