Το οδικό δίκτυο πρέπει επομένως να είναι καλοσχεδιασμένο ώστε να μη λειτουργεί
αρνητικά στη διατήρηση των βιοτόπων και ορισμένων ειδών της άγριας ζωής όπως
είναι π.χ. τα αρπακτικά.
γ)
Εντατικοποίηση της γεωργίας
i) Αγροχημικά
.
Η άγρια ζωή στο σύνολό της δέχεται πολύ έντονα τις επιδράσεις της
εντατικής χρήσης ή και κατάχρησης των φυτοφαρμάκων. Τα φυτοφάρμακα επιδρούν
είτε άμεσα, προκαλώντας το θάνατο των ίδιων των θηραμάτων και των ειδών της
άγριας ζωής, είτε έμμεσα, εξοντώνοντας τα έντομα ή άλλους οργανισμούς. Μην
ξεχνάμε ότι τα έντομα είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα για την επιβίωση των νεοσσών.
Επιστημονικές μελέτες που έγιναν, καταδεικνύουν ότι η αυξημένη χρήση
φυτοφαρμάκων είναι αρνητικός παράγοντας όχι μόνο όσον αφορά την επιβίωση των
ειδών της άγριας ζωής αλλά και την παραγωγικότητά τους. Αναφέρουμε
χαρακτηριστικά ότι η μέση δραστική χρήση (active use) φυτοφαρμάκων στην Κύπρο
ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης γης έχει αυξηθεί την περίοδο 1996-98 σε 15.7 κιλά
/
λίτρα από 3.2 κιλά /λίτρα ανά εκτάριο που ήταν την περίοδο 1960-62 (Panayides,
2001). .
Η χρήση δηλαδή των φυτοφαρμάκων,
πενταπλασιάστηκε
.
Αυτό φαίνεται
και στον πιο πάνω πίνακα.
Χρόνος
1960-62 1972-74 1975-77 1992-94 1996-98
Σύνολο φυτοφαρμάκων
733000 1028000 650000 2097000 2166107
Μυκητοκτόνα
24000 218,000 248000
652000 1255742
Ζιζανιοκτόνα
98000
83,000 137000
448000 277581
Εντομοκτόνα
611000 727,000 265000
997000 632784
Γεωργική έκταση (ha)
228,900 309,000 147,700 138,000 138,000
Συνολική χρήση ανά
εκτάριο (kg / ha)
3.20 3.33
4.40
15.20 15.70
Θειάφι (κιλά)
1,539,000 1,960,000 2,173,000 1,368,000
n/a
Εκταση αμπελιών (εκτάρια)
28,800
35,500 34,800
20,850
n/a
Σύνολο θειαφιού ανά
εκτάριο αμπελιών (κιλά)
53.4
55.2
62.4
65.6
n/a
1)
Η καλλιεργούμενη γη δεν περιλαμβάνει την αγρανάπαυση, τα βοσκοτόπια και την ακαλιέργητη γη.
2)
Η έκταση των αμπελιών περιλαμβάνει την αρδεύσιμη και τη μη αρδεύσιμη
3)
Η δραστική χρήση φυτοφαρμάκων υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας μέσο όρο μετατροπή χ 0.6
Πηγές: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών - 'Κοστολόγηση Προγραμμάτων Φυτοπροστασίας' (1997) και Τμήμα Γεωργίας (2002).
Μέση χρήση ανά έτη (κιλά)
Δραστική μέση χρήση φυτοφαρμάκων ανά εκτάριο καλλιεργούμενης γης
Τάσεις στον γεωργικό τομέα (Εντατικοποίηση της γεωργίας και μείωση
των αμπελιών).
Εικ. 14.5: Η εντατική χρήση
φυτοφαρμάκων αφανίζει την
άγρια ζωή.
289