Συνολικό μήκος οδικού δικτύου (χιλιόμετρα)
1,723
3,596
3,954
5,395
5,781
6,559
7,206
3,392
3,252
1,443
1,420
1,738
1,582
1,331
813
1,271
1,529
2,228
2,631
2,868
3,056
0
2,000
4,000
6,000
8,000 10,000 12,000 14,000
1960
1970
1980
1990
1995
1999
2002
Έτος
Συνολικό μήκος οδικού δικτύου (χιλιόμετρα)
Ασφάλτινοι
Χωματόδρομοι
Δασικοί (χωμ.)
Σύνολο: 11,009
Μήκος δρόμου /Km
2
:
1.9
Σύνολο: 9,043
Μήκος δρόμου/Km
2
: 1.6
Σύνολο: 6,926
Μήκος δρόμου/Km
2
: 1.2
Σύνολο: 8,119
Μήκος δρόμου/Km
2
: 0.9
Σύνολο: 5,928
Μήκος δρόμου/Km
2
: 0.6
Σύνολο: 11, 593
Μήκος δρόμου /Km
2
:
2.0
Το ιδιαίτερα αναπτυγμένο οδικό δίκτυο
αυξάνει και τις πιθανότητες λαθροθηρίας
αφού οι δασικοί δρόμοι και οι άλλοι
χωματόδρομοι δε χρησιμοποιούνται από
το ευρύ κοινό και οι επίδοξοι λαθροθήρες
μπορούν να δράσουν ανενόχλητα. Το ίδιο
ανενόχλητα μπορούν να δράσουν και
άτομα με κακόβουλες προθέσεις.
Εικ. 14.4: Το δασικό οδικό δίκτυο
δίδει πρόσβαση στους βιοτόπους,
αυξάνει τη λαθροθηρία και επιφέρει
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην
πανίδα.
Η ανάπτυξη του οδικού δικτύου και η εύκολη πλέον πρόσβαση που έχει ο άνθρωπος
στους βιότοπους, αυξάνει την ενόχληση για τα είδη της άγριας ζωής που σιγά-σιγά
μειώνονται και εξαφανίζονται.
Αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι οι δημόσιοι δρόμοι στην Κύπρο (ασφάλτινοι,
χωματόδρομοι, δασικοί) έχουν αυξηθεί από 5,928 χιλιόμετρα που ήταν το 1960 (0.6
μήκος δρόμου ανά τετραγωνικό χιλ.) σε 11,593 το 2002 (2.0 μήκος δρόμου ανά
τετραγωνικό χιλιόμετρο (Στατιστική Υπηρεσία, 2002). Τα πιο πάνω στοιχεία δεν
περιλαμβάνουν τους ιδιωτικούς ή τους μη καταχωρημένους δρόμους.
288