Εξοχικά σπίτια:
Η ανέγερση εξοχικών κατοικιών έχει τα τελευταία χρόνια αυξηθεί
πολύ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το
1982
εξοχική κατοικία διατηρούσε
το 5.5 % των νοικοκυριών, ενώ το
2001,
το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε
στο 13.5 % (Απογραφές Πληθυσμού
1982, 2001).
Οι εξοχικές κατοικίες
που κτίζονται στην ύπαιθρο
επιδρούν αρνητικά στη διατήρηση
των βιοτόπων αφού η ανέγερσή τους
συνδέεται άμεσα με την κατασκευή
δρόμων και άλλων έργων υποδομής,
που επιτρέπουν την πρόσβαση σε
αυτούς.
Το ίδιο αρνητικές επιπτώσεις έχει και η ανάπτυξη της τουριστικής υποδομής (δρόμοι,
διαμερίσματα, ξενοδοχεία) αφού για να είναι αυτή όσο το δυνατόν πιο ελκυστική και
«
ποιοτική» για τους αγοραστές, κατασκευάζεται μέσα σε φυσικούς βιότοπους.
Σημειώστε, ότι το 90% περίπου των τουριστικών εγκαταστάσεων είναι
συγκεντρωμένο σε βιότοπους με αποτέλεσμα οι βιότοποι αυτοί να έχουν
υποβαθμιστεί (π.χ. βιότοποι της φραγκολίνας στην Πάφο). Η τουριστική και
παραθεριστική υποδομή επεκτείνεται όμως τα τελευταία χρόνια και στην ενδοχώρα,
με αποτέλεσμα να έχουν καταστραφεί πολλοί χώροι όπως το Χα-Ποτάμι, η Τσάδα, η
Τάλα, η Πέγεια, η Ορόκλινη κλπ (Panayides, 2001).
β)
Το οδικό δίκτυο είναι σήμερα ένα από τα κυριότερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουμε όσον αφορά τη διατήρηση των βιοτόπων και είναι επίσης ένας από
τους κύριους παράγοντες μείωσης των πληθυσμών των θηραμάτων και των άλλων
ειδών της άγριας ζωής (Panayides, 2001). Οι δρόμοι τετραπλής κατεύθυνσης που
κατασκευάζονται και διαπερνούν τους βιότοπους εκτοπίζουν πληθυσμούς άγριας
ζωής και είναι ταυτόχρονα μη φυσικοί
φραγμοί., Οι δρόμοι δίνουν όμως και ,
πρόσβαση σε περιοχές που δεν ήταν
προσιτές στο παρελθόν και έτσι, με τη
χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, οι
περισσότεροι βιότοποι στην Κύπρο δεν
είναι πλέον απομακρυσμένοι.
Πυκνό οδικό δίκτυο.
Εικ. 14.2: Οι εξοχικές
κατοικίες υποβαθμίζουν τα
δάση και την ύπαιθρο.
Εικ. 14.3: Το οδικό δίκτυο
κατακερματίζει τους βιοτόπους.
287