Δεν είναι επομένως καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε πολλές καλλιεργούμενες
εκτάσεις όπου χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα φυτοφάρμακα, η ύπαρξη
θηραμάτων και άλλων ειδών έχει μειωθεί σημαντικά. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις
λοιπόν, από τη μια προσφέρουν τροφή και, λόγω της ύπαρξης υγρασίας, νερό,, και
από την άλλη συμβάλλουν στη μείωση των πληθυσμών της άγριας ζωής λόγω της
χρήσης των αγροχημικών που γίνεται σ’ αυτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ψεκασμός
με ζιζανιοκτόνα για την εξάλειψη των χόρτων σε περιβόλια και αμπέλια των ορεινών
περιοχών συνέβαλε στην μείωση του αριθμού των λαγών αφού η θανάτωση των
λαγών από αυτή την αιτία είναι μαζική και άμεση.
ii. Μηχανοποίηση της γεωργίας - καταστροφή φωλιών/αυγών και φυσικών
φρακτών από γεωργικά μηχανήματα.
Η ευρεία χρήση φυτοφαρμάκων καθώς και η τεχνολογία έχουν επιφέρει κατά τα
τελευταία 30 – 40 χρόνια επαναστατικές αλλαγές στον τρόπο που διενεργείται η
γεωργική δραστηριότητα. Η μηχανοποίηση της γεωργίας έχει επιφέρει ριζικές
αλλαγές στο παλιό, μικτό, παραδοσιακό μωσαϊκό βιοτόπων καλλιεργήσιμης γης
(
Panayides, 2001). Οι θεριστικές και τα μηχανήματα σανοποίησης παρουσίασαν
μέχρι και 4 φορές αύξηση την περίοδο 1977-94.
Η παρενόχληση επίσης που υφίστανται τα είδη
άγριας ζωής είναι αρνητικός παράγοντας για
την αναπαραγωγή τους, με αποτέλεσμα ο
βιότοπος να μικραίνει σημαντικά.
Αλλαγές στη χρήση γεωργικών μηχανημάτων τα έτη 1977, 1984 και 1994
Είδος μηχανήματος
1977 1985 1994
Αλλαγή 1977-
94 (%)
Ελκυστήρες (Τρακτέρ)
8,915 13,316 16,454
+84%
Ελκυστήρες ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης γης 0.06
0.09 0.12
Θεριστικές και αλωνιστικές
480 1060 2186
+355%
Θεριστικές ανά εκτάριο καλλιεργήσιμης γης
0.003 0.007 0.015
Χορτοκοπτικές & μηχανήματα σανοποίησης
509 1552 2715
+433%
Υδραντλίες
9,922 24,126 27,944
+181%
Ψεκαστήρες
14,885 14,505 20,441
+37%
Άλλα εργαλεία
16,722 15,668 21,391
+28%
Σύνολο
51,433 70,227 91,131
+77%
Πηγή: Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, -Τεχνοοικονομική ανάλυση της χρήσης μηχανημάτων στις καλλιέργειες (1998)
Εικ. 14.6: Οι εκκοπές που γίνονται για
σανοποίηση, στους μήνες Απρίλιο-Μάιο
κυρίως, καταστρέφουν τόσο τις φωλιές
όσο και το βιότοπο πολλών ειδών.
290