Ένωση. Τέτοια είδη είναι το τρυγόνι, το ορτύκι, η φραγκολίνα, το περδίκι και οι τσίχλες.
Το αίτημα της Κύπρου αντιμετωπίστηκε στην αρχή με επιφύλαξη. Στη συνέχεια όμως,
και αφού προσκομίστηκαν επιπρόσθετα επιστημονικά στοιχεία που αφορούσαν τους
πληθυσμούς των ειδών και την κάρπωσή τους στην Κύπρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έδωσε την έγκρισή της.
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη εναρμονιστεί με την Οδηγία 79/409/EEC του Νόμου
περί Διαχείρισης και Προστασίας των Αγρίων Πτηνών και Θηραμάτων (152 (Ι) / 2003)
και η ισχύουσα νομοθεσία έχει θεσπίσει όλες τις αναγκαίες πρόνοιες που
περιλαμβάνονται στην σχετική οδηγία. Σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/EEC, για κάθε
θηρεύσιμο είδος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α
.
οι αρχές της ισορροπημένης ρύθμισης της θήρας,
β
.
η συμβατότητα της θήρας με το
επίπεδο του πληθυσμού,
γ.
η γεωγραφική κατανομή των ειδών, και
δ
.
οι ρυθμοί
αναπαραγωγής.
Οι πιο πάνω πρόνοιες έχουν ενσωματωθεί και στην εθνική νομοθεσία 152 (Ι) / 2003.
Έπειτα από την πλήρη ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυπριακή Δημοκρατία,
έχει αναπόφευκτα, υποχρέωση να διεξαγάγει επιστημονικές έρευνες για κάθε είδος που
θηρεύεται στην Κύπρο. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα παρουσιάζονται στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τουλάχιστον κάθε τριετία ή όταν αυτά ζητηθούν. Οι επιστημονικές
μελέτες δεν πρέπει κατ’ ουδένα λόγο να θεωρούνται και να αντιμετωπίζονται ως
«
υποχρέωση» ή ως «αγγαρεία» την οποίαν επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι
μελέτες αυτές στοχεύουν στη λήψη των ορθών διαχειριστικών μέτρων και την ανάληψη
της κατάλληλης δράσης ώστε να διατηρηθούν τα θηρεύσιμα είδη και να αυξηθεί ο
αριθμός τους.
Μια σημαντική πρόνοια για τη ρύθμιση του κυνηγίου η οποία και περιλαμβάνεται στην
Ευρωπαϊκή Οδηγία και στη σχετική εθνική νομοθεσία είναι η απαγόρευση του κυνηγίου
κατά την περίοδο της φωλεοποίησης των ειδών και κατά τις διάφορες φάσεις της
αναπαραγωγής και εξάρτησής τους. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να επιδεικνύεται όσον
αφορά τα αποδημητικά είδη τα οποία δε θα πρέπει να θηρεύονται κατά την περίοδο της
αναπαραγωγής ή της επιστροφής τους
προς τους τόπους φωλεοποίησης.
Τα στοιχεία που όλες οι χώρες μέλη
αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και αφορούν θέματα πτηνοπανίδας και
κυνηγίου, εξετάζονται από την
επιστημονική επιτροπή
Ornis
Committee,
η οποία συνέρχεται 1-2
φορές το χρόνο. Η Ornis Committee
αποτελείται από αντιπροσώπους των
χωρών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και συντονίζεται από τη
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
.
Οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από τη Γενική
280