Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (D.G. X.I), κατόπιν μελέτης των
εισηγήσεων και των συμπερασμάτων της Ornis Committee.
Πέρα από τις περιοδικές εκθέσεις που τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει στοιχεία σε πιο τακτά διαστήματα και εφόσον
κρίνει ότι είναι αναγκαίο, ειδικά όταν έχει ενώπιόν της συγκεκριμένες καταγγελίες από
πολίτες ή οργανωμένα σύνολα.
Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η αρμόδια αρχή
που, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνει όλες
τις αποφάσεις.
Οι οποιεσδήποτε ερωτήσεις που απευθύνονται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα δύο αυτά σώματα συντονίζονται για να
υπάρχουν κοινές θέσεις και αρχές. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (D.G. X.I) μελετά τα σχετικά αιτήματα και, κοινοποιεί τις θέσεις και
αποφάσεις της στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αντίθετη περίπτωση, η αρμόδια Επιτροπή δυνατόν να προβεί
στη λήψη διαφόρων μέτρων. Σε ακραίες περιπτώσεις και εφόσον η χώρα μέλος δε
συμμορφώνεται προς τις συστάσεις της Επιτροπής , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να
παραπέμψει την συγκεκριμένη υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. .
281