ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΚΥΝΗΓΙ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
…………………………………………………………………………………………..
Το κυνήγι στην Κύπρο διέπεται σήμερα από τις Οδηγίες και τους κανονισμούς που
ακολουθούνται σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Οδηγία Αγρίων
Πτηνών (79/409/ΕΕC) που θεσπίστηκε το 1979, είναι η κύρια Οδηγία που ρυθμίζει
θέματα κυνηγίου και γενικής διατήρησης της πτηνοπανίδας. Η Οδηγία αυτή μαζί με τη
Σύμβαση για την Προστασία των Ευρωπαϊκών Φυσικών Οικοτόπων και της Άγριας
Ζωής (ή Σύμβαση της Βέρνης) αποτελούν σήμερα τα δύο σημεία αναφοράς για θέματα
ρύθμισης του κυνηγίου και προστασίας της πτηνοπανίδας.
Η Οδηγία Αγρίων Πτηνών θέτει ως ακρογωνιαίο λίθο για την προστασία των αγρίων
πτηνών τον καθορισμό ορισμένων σημαντικών περιοχών προστασίας, ή Περιοχών
Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas, SPAs). Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας
αφορούν στην προστασία σπάνιων ειδών πτηνών ή πτηνών που απειλούνται με
εξαφάνιση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πτηνά αυτά καθορίζονται στο
Παράρτημα Ι, της Οδηγίας 79/409/EEC και είναι, μεταξύ άλλων, οι ερωδιοί, τα
φλαμίνγκο, οι πελαργοί, οι αετοί, τα ενδημικά είδη της Κύπρου (τρυποράσιης και
σκαλιφούρτα), κ.λπ.
Η Οδηγία 79/409 καθορίζει επίσης τα θηρεύσιμα είδη. Στο Παράρτημα ΙΙ/1 της Οδηγίας
περιλαμβάνονται όλα τα σχετικά κοινά στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είδη που δε
διατρέχουν κανέναν άμεσο κίνδυνο μείωσης των πληθυσμών τους σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα είδη αυτά θηρεύονται κατά τις
επιτρεπόμενες περιόδους. Τα πτηνά που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ/1 είναι η
φάσσα, η μπεκάτσα, ορισμένα είδη πάπιας κ.α.
Το Παράρτημα ΙΙ/2 της σχετικής Οδηγίας
περιλαμβάνει πτηνά τα οποία είναι
θηρεύσιμα μόνο στις χώρες οι οποίες έχουν
ζητήσει να επιτρέπεται το κυνήγι τους, και
αυτό, έπειτα από έγκριση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και μετά την προσκόμιση των
αναγκαίων επιστημονικών στοιχείων. Σε
αυτά τα είδη περιλαμβάνονται το τρυγόνι,
το ορτύκι, όλα τα είδη τσιχλών, η πέρδικα
και η φραγκολίνα.
Όσον αφορά την Κύπρο, τα είδη που έχουν
περιληφθεί στο Παράρτημα ΙΙ/2,
καθορίστηκαν κατά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις την περίοδο 1999-2003. Με
αίτημά της η Κύπρος είχε τότε ζητήσει όπως το κυνήγι ειδών που παραδοσιακά
θηρεύονται νόμιμα στη Δημοκρατία επιτραπεί και μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή
279