Δικαιώματα και προνόμια
Τα δικαιώματα του κάθε πολίτη διασφαλίζονται τόσο από το Σύνταγμα της
Δημοκρατίας όσο και από τις Διεθνείς Συνθήκες και είναι αναφαίρετα. Ο πολίτης
οφείλει να κάνει χρήση των δικαιωμάτων που του παρέχονται στο πλαίσιο πάντα της
νομοθεσίας του κράτους. Τέτοιο δικαίωμα είναι για παράδειγμα, το δικαίωμα
κατοχής γης, σύμφωνα με το οποίο ο κάθε ιδιοκτήτη μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γη
του στο πλαίσιο πάντα της νομοθεσίας.
Προνόμια ονομάζουμε τα ωφελήματα τα οποία δίνονται σε άτομα ή σε σύνολο
ατόμων. Τα ωφελήματα αυτά, τα προνόμια δηλαδή, δίνονται σε άτομα τα οποία
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Τα προνόμια, σε αντίθεση με τα δικαιώματα, μπορεί
κάποιος να τα απωλέσει αν δεν ακολουθήσει τους συγκεκριμένους κανονισμούς και
τους ειδικούς περιορισμούς, Τα προνόμια, επιπλέον, περνούν από αξιολόγηση και
έλεγχο. Για παράδειγμα, δικαίωμα είναι η ελευθερία της σκέψης, η θρησκεία κ.λπ.
Προνόμιο είναι να έχεις άδεια οδηγού, να είσαι μέλος σε ένα σύλλογο κ.λπ.
Το κυνήγι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα προνομίου. Το προνόμιο του να είσαι
κυνηγός ρυθμίζεται με νόμους και κανονισμούς. Όλα τα είδη πανίδας ελέγχονται από
το κράτος και είναι ιδιοκτησία του κράτους. Τα επιτρεπόμενα θηράματα δικαιούνται
να τα καρπούνται μόνο οι κάτοχοι άδειας κυνηγιού και αυτό, μόνο στις επιτρεπόμενες
περιόδους και τις επιτρεπόμενες περιοχές στο πλαίσιο της νομοθεσίας και σύμφωνα
πάντα με τις επιτρεπτές μεθόδους.
Δικαιώματα και Προνόμια
Θέμα
Δικαίωμα;
Προνόμιο;
Θρησκεία
ν
Οδήγηση αυτοκινήτου
ν
Εκλέγειν και εκλέγεσθαι
ν
Κυνήγι
ν
Ελεύθερη διακίνηση
ν
Συμμετοχή σε ομάδα /
σύλλογο.
ν
Γραπτοί και άγραφοι νόμοι
Εκτός από τους γραπτούς νόμους υπάρχουν επίσης και οι άγραφοι νόμοι και κώδικες,
τους οποίους οι κυνηγοί θα πρέπει να ακολουθούν. Οι άγραφοι νόμοι και οι κώδικες
του κυνηγού έχουν να κάνουν με το σεβασμό στο θήραμα, το σεβασμό στη γη που
ζούμε. Έχουν να κάνουν με το σεβασμό των δικαιωμάτων των άλλων ανθρώπων
αλλά και το σεβασμό του εαυτού μας. Οι άγραφοι αυτοί κώδικες δεν είναι νόμοι,˙
είναι όμως το ίδιο σημαντικοί μ’ αυτούς. Έχουν να κάνουν με το τι είναι ηθικό,
σεβαστό, δίκαιο και ορθό.
Ο κυνηγός θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους γραπτούς νόμους, κανένας όμως
νόμος δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις, όλα τα ενδεχόμενα. Γι’ αυτό,
στους γραπτούς νόμους που πρέπει να ακολουθεί και να τηρεί ο κυνηγός, πρέπει να
20